متخصص التراساوند

  Ministry of Public Health
Master's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 359
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:008
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 3 نفر با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه    :      متخصص التراساوند

وزارت/اداره       :        وزارت صحت عامه  

بست                :       4

گزارش به          : سرطبيب شفاخانه

گزارش از          : ندارد

هدف وظيفه: 

§        انجام معاينات التراسوند براي مريضان سراپا و مريضان داخل بستر نظر به هدايت  متخصصین و داکتران شفاخانه 


Duties & Responsibilities:

1.      ايفاي مسؤوليت و وظيفه در رابطه به جمع آوري دقيق ارقام معلومات هاي صحي مربوط باسرويس خدمات تشخيصيه راديولوژي

2.      همآهنگي در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدودة سرويس تشخيصيه راديالوژي.

3.      اجراي معاينات التراسونوگرافيک

4.      تامين بهترين روابط في ما بين ديپارتمنت التراسوند را به ديگر ديپارتنمت و ناگذير ميباشد و تهيه سفارشات لازم درمورد خدمات تشخيصيه به سر طبابت

5.      ارتباط منظم، تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطورمنظم با رئيس شفاخانه وسرطبابت .

6.      اشتراک در ورکشاپ هاي علمي و ساير مجالس که از طرف رياست طب معالجوي دايرگردد و در راپور صبحانه

7.      مسئول حفظ و مراقبت تمام تجهیزات مربوط بخش

8.      ترتیب پلان برای بخش

9.      تطبیق و مراعت نمودن ستندردهای مربوطه


Job Requirement:

-         فراغت از فاکولته هاي دولتي طبي(در صورتيکه فراغت از خارج کشور باشداسنادش بايد در وزارت تحصيلات عالي ارزيابي گرديده باشد)
-         داشتن سند تخصص در یکی از رشته های مسلکی

-         داشتن تخصص در رشته التراسوند

-         تسلط بر زبان هاي دري و پشتو، ترجیحا اشنایی به لسان انگلیسی و کمپیوتر-          مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

-           

-           


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired