متخصص ارشد MIS

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1291
Date Posted:Jul 2, 2019
Reference:34-MUDL-BARNAMA-1398
Closing Date:Aug 2, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:7 - 8 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت شهرسازی:

Founded: 2001  http://www.mudl.gov.af

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی و اراضی در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری

تهیه مسکن

زیربنا

ساختمانهای عامه

تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد

تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Summary:

هدف (خلاصه وظیفه): طرح وایجاد سیستم های الکترونیک جهت تطبیق حکومت داری الکترونیکی و ارائیه خدمات بهتر ICT. برای کارمندان وزارت و مراقبت از تمام دیتابیس های وزارت

Skills Required:

Network and Information Security

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ا:

MySQL Database

Database security

Database Storage and capacity planning

Database Performance monitoring and tuning

Database Troubleshooting

PHP Programming language

CodeIgniter Web Framework

HTML

CSS

JQuery

Java Script

Duties & Responsibilities:

مسئولیت های وظیفوی :

 

رعایت پالیسی ریاست تکنالوژی معلوماتی.

طرح و ترتیب پلان کاری در مطابق با پلان آمریت مربوطه جهت رسیدن به هدف.

ایجاد سیستم های الکترونیکی مورد نیاز در چوکات سیستم مرکزی MIS.

ارایه طرح های موثر برای غنامندی بیشتر بخش های MIS.

مطمئن بودن از امنیت تمام دیتا های استفاده کنندگان سیستم.

توصیه راه حل ها با تعریف ساختار فزیکی دیتابیس، قابلیت های عملکردی، بک اپ و ریکور نمودن دیتا.

آموزش سیستم های ایجاد شده برای استفاده کننده های سیستم MIS .

رفع عوارض سیستم های ریاست مربوطه جهت فعال نگهداشتن سیستم MIS.

ترتیب گزارشات از کمبودات و نواقصات امور سیستم MIS به بخش مربوط .

تکمیل و غنی سازی معلومات مورد ضرورت در سیستم MIS.

حفظ مؤثر ریکاردها.

دیزاین، اداره و مراقبت از دیتا بیس ها برای ریاست ها وادارت مربوط وزارت طبق ضرورت و نیارمندی شعبات.

انجام سایر وظایف در مطابقت با قوانین و مقررات که از طرف آمرین سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ت، تجارب و مهارت های لازم: درجه تحصیل: حد اقل لیسانس کمپیوتر ساینس (Database and Programming) به درجه های تحصیلی بالا تر ارجیحت داده میشود.

تجارب لازمه: حد اقل هقت سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

داشتن دانش مدیریت در دیتابیس سرور ضروری پنداشته میشود.

تسلط به یکی از لسان هاي ملی (دري، پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت در بخش های ذیل ضروری پنداشته میشود

Job Keywords:

it
This job is expired