متخصص ارشد تامین روابط با دونر ها

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 409
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:KM-HR-72
Closing Date:Sep 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:4 - 10 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

تدویر مجالس جهت هماهنگ سازی معلومات تخنیکی و مالی برای بدست آوردن حمایت دونر ها در عرصه تطبیق پروژه ها و برنامه ها 

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

  1. تنظیم، ترتیب وهماهنگ سازی ایمیل های مکاتب ارتباطات با دونر های مختلف به شمول گذارشات، اعانه گذارشات تاثیرات وجوه و سایر
  2. تدویر مجالس جهت هماهنگ سازی معلومات تخنیکی و مالی برای بدست آوردن حمایت دونر ها در عرصه تطبیق پروژه ها و برنامه ها
  3. ارایه مشورت ها در مورد تنظیم و اداره برنامه در مطابق قوانین، تقویه ارتباطات با دونر ها، و گذارش دهی به ریاست پالیسی و پلان
  4. ارایه معلومات در مقابل پرسش های دونر ها و سایر همکاران تطبیق و تمویل کننده پروژه و اجرای تحقیق و جمع آوری معلومات بمنظور گذارش دهی.
  5. تطبیق نظارت همه جانبه از برنامه های دونر و تامین ارتباط قوی با دونر و ذینفعان پروژه
  6. جمع آوری معلومات و تنظیم برنامه های سکالرشیپ اموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان
  7. اجرای وظیفه منحیث عضو کمیته پوهنتون ها و ارایه معلومات مربوطه به همکاران اداره
  8. به روز بودن در مورد طرز تامین ارتباطات با دونر ها .
  9. اجرای سایر امور محوله از طرف مقامات شاروالی ها .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     درجه تحصیل:

·         حد اقل لیسانس  مدیریت و اقتصاد ( BBA ) به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

·        داشتن حد اقل چهار سال تجربه کاری

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·        ارتباطات وهمآهنگی ،برنامه سازی ،مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

·        بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی و زبان انگلیسیJob Keywords:

km
This job is expired