متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

  Ministry of Economy
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 427
Date Posted:Sep 4, 2019
Reference:024
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade B
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات،  تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.     طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.      نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.     تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.     توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.     ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت،  تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6.     انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.


Job Summary:

هدف وظیفه: تحلیل جامع و مسلکی وضعیت فقر و رفاه عامه در سطح کشور.


Skills Required:

Ms.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.     در کنار زبان های ملی، تسلط کامل به لسان انگلیسی ضروری میباشد.

2.     آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری (Microsoft Office Package) و دیگر برنامه های تحلیل ارقام و احصائیه ها.

3.     مهارتهای تحلیلی، مسلکی و مدیریتی، پلان گذاری، گزارش نویسی، اداره و ارتباطات.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری جامع برای مدت شش ماه، در مطابقت با پلان و اهداف ریاست.

2.     ایجاد میکانیزم جمع آوری معلومات و تهیه رهنمود تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام مربوط به شاخص های فقر و رفاه عامه در کشور.

3.     ایجاد یک مادل معیاری بمنظور تحلیل شاخص های فقر و رفاه عامه در مطابقت به شاخص های اهداف انکشاف پایدار، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های ملی دارای اولویت.

4.     تدویر جلسات مشورتی در مرکز و ولایات، جهت مشوره و بحث در زمینه شاخص های اقتصادی و وضعیت فقر در کشور.

5.     بررسی و مرور دقیق تحلیل ها، ریسرچ ها و گزارشات موجود در عرصه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شاخص های فقر در کشور و استفاده از پیشنهادات، ارقام و احصائیه های ارایه شده.

6.     تجزیه و تحلیل ارقام و احصائیه ها مبنی بر شاخص های وضعیت فقر و اهداف انکشاف پایدار افغانستان.

7.     ترتیب و نهایی سازی سند تحلیلی "وضعیت فقر و رفاه عامه در افغانستان" و تشریک آن با نهادهای ذینفع و ارایه آن به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تصمیم گیری.

8.     ترتیب پریزنتشن ها و کانسیپت ها جهت ارایه به نهادهای دولتی و غیر دولتی و نهادهای اکادمیک.

9.     ایجاد نیتورک قوی با همه نهادهای مسلکی و تخصصی در زمینه تحلیل فقر و رفاه عامه در کشور.

10. سایر وظایف که از طرف مقام وزارت اقتصاد و ریاست عمومی پالیسی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل:

حد اقل دارای سند تحصیلی ماستری در رشته های اقتصاد، پالیسی عامه، اداره و تجارت و سایر رشته های مرتبط.

(برای کاندیدان دارای سند تحصیلی دوکتورا ارجحیت داده میشود).

تجارب لازمه:

دارای حداقل5 سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان
This job is expired