متخصص بازنگری ساختاری - وظیفوی

  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 268
Date Posted:Sep 8, 2019
Reference:TA-001-4
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:7 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (3 بست  NTA Grade B  ) برنامهTAGHIR  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


متخصص بازنگری ساختاری - وظیفوی

TA-001-4


Job Summary:

هدف وظیفه:

 همکاری و رهنمائی وزارت ها جهت بازنگری ساختاری - وظیفوی اسناد تقنینی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، لوایح وظایف و پروسه های کاری، بمنظور تطبیق اصلاحات و ارایه خدمات متوقعه. 


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.            طرح و ترتیب پلان بازنگری ساختاری - وظیفوی وزارت ها در مطابقت به پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛

2.            جمع آوری و مطالعه اسناد تقنینی، استراتیژی وزارت، سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، فیصله جلسه SOM و استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری؛

3.            بازنگری ساختار تشکیلاتی، لوایح وظایف و پروسه های کاری وزارت ها به اساس استندرد های از قبل تعیین شده، در مطابقت با اسناد تقنینی با در نظرداشت استقامت کاری وزارت های مربوطه، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

4.             تطبیق میکانیزم های اصلاحات ادارات جهت تثبیت مشکلات، چالش ها و نواقص در ساختار های تشکیلاتی و لوایح وظایف وزارت ها؛

5.            تجزیه و تحلیل عملیات ها و وظایف تخصصی و اداری وزارت ها بمنظور شناسائی موانع، ضعف ها، ساحات قوت و ساحات آسیب پذیر وزارت های مربوطه؛

6.            پیشنهاد طرح های ساختار های موثر تشکیلاتی، ساده سازی پروسه های کاری، و اصلاحات در لوایح وظایف وزارت ها جهت تطبیق مدیریت تغییر و اصلاحات مفید در وزارت ها؛

7.            شناسائی واحد های تشکیلاتی، تشخیص و ترتیب لست کادر ها و ظرفیت های جدید اداره، بمنظور تحقق اهداف تعیین شده؛

8.            شناسائی و ترتیب لست بیکاری های مخفی، تشابه و تداخل وظیفوی داخلی و بیرونی، بمنظور تطبیق پلان های اصلاحی؛

9.            مطالعه و تحقیق ریفورم ها و پروسه های اصلاحات اداری نهاد های دولتی کشور های در حال توسعه، بمنظور استفاده آن در پروسه بازنگری وظیفوی وزارت های کشور؛

10.            ترتیب و ارایه گزارش مفصل تخنیکی پروسه بازنگری وظیفوی وزارت مربوطه و ارایه آن به آمر ذیصلاح جهت تصمیم گیری نهای؛

11.            اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف کمیسیون سپرده میشود.


نتایج متوقعه (Expected Deliverables)


  • تدوین و نهایی ساختن رهنمود اجرایی، فورم های مورد استفاده، سوالنامه ها و میتودولوژی بازنگری ساختاری – وظیفوی در سطح خدمات ملکی.
  • تدوین پلان تطبیقی مشرح برای بازنگری ساختاری وظیفوی در سطح وزارت های/ ادارات شامل پلان و شریک ساختن اهداف و مقاصد بازنگری ساختاری- وظیفوی با رهبری و مسؤلین ارشد وزارت های تحت پوشش از طریق ارائه پریزنتیشن.
  • ایجاد تیم کاری مؤثر از کارکنان رسمی ریاست اصلاح تشکیلات خدمات ملکی و ارتقای ظرفیت این تیم در بخش بازنگری ساختاری – وظیفوی.
  • تطبیق بازنگری ساختاری- وظیفوی در وزارت های معارف، زراعت، آبیاری و مالداری، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و انرژی و آب.
  • ترتیب گزارش کامل از تطبیق بازنگری ساختاری – وظیفوی در سطح وزارت ها/ ادارت تحت پوشش و ارائه نظریات و اصلاحات پیشنهادی برای مراجع ذیصلاح.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و رهنمود NTA با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  • با داشتن سند تحصیلی لیسانس، هفت سال تجربه کاری مرتبط و با سند تحصیلی ماستری پنج سال تجربه کاری مرتبط؛
  • رشته های تحصیلی: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، حکومتداری، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
  • تجربه کاری: در بخش های انکشاف اداره، اصلاح اداره عامه، مدیریت منابع بشری، مدیریت پروژه، نظارت و ارزیابی و سایر رشته های مرتبط؛
  • تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی؛
  • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه (برنامه اکسل حتمی میباشد).


Job Keywords:

Directer
This job is expired