متخصص داخله

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 134
Date Posted:Jul 29, 2021
Reference:۰۲۷
Closing Date:Aug 8, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

عرضه خدمات با کیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت، مرگ و میر، کمک و رهنمایی دوکتوران شامل پروگرام تخصص؛

Duties & Responsibilities:

1. اشتراک فعال در راپور های صبحانه و ویزت های گروپی و عــمومی؛

2. مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت؛

3. اجرای نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده از طرف شف سرویس؛

4. سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران شامل پروگرام تخصص؛

5. اجرای پروسیجر های تخصصی داخله مانند Abdominal tab, pleural tab, Morrow Bone وغیره؛

6. اجرای Consultation هایکه از دیگر بخش ها و یا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد به هدایت شف سرویس؛

7. سهمگیری در قسمت تهیه و تطبیق کریکولـم در همکاری با شف سرویس؛

8. ارزیابی از کارکردها، کمک و تشویق نمودن دوکتوران ترینی؛

9. سهمگیری در قسمت انتخاب و تهیه مونوگراف برای دوکتوران ترینی کاندید مونوگراف؛

10. تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه؛

11. اشتراک در کنفرانس های علمی که از طرف شاملین پروگرام تخصصی راه اندازی میگردد؛

12. دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأء دانش علمی دوکتوران سرویس مربوطه؛

13. تهیه سوالات برای ارزیابی و امتحانات دوکتوران شامل پروگرام تخصص؛


وظایف مدیریتی:

14. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.

15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


وظایف هماهنگی:

17. تامین ارتباطات و هماهنگی با بخش های ذیربط؛


Job Requirement:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


رشته تحصیلی: 

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته ‌های (طب و سند تخصص در بخش داخله) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.


تجربه کاری: 

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین-المللی داخل و یا خارج کشور.


مهارت‌های لازم: 

أ‌. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

ب‌. مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه‌ های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired