متخصص داخله اطفال درآنکولوژی داخله

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 278
Date Posted:Jun 12, 2019
Reference:متخصص داخله اطفال درآنکولوژی داخله
Closing Date:Jun 26, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:90

About Ministry of Public Health:

Founded:  

حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. 


Job Summary:

عرضه خدمات صحی به مریضان سرطانی و تربیه دوکتوران جوان در این عرضه بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی به ، وارتقأ ظرفیت مسلکی دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.

Duties & Responsibilities:

1. رعایت از اصول ومقررات برنامه ملی کنترول سرطان و وارد

2. اشتراک فعال در راپور وویزت صبحانه

3. گرفتن مشاهده و تکمیل دوسیه مریضان

4. نوشتن تمام معاینات به مریضان

5. عرضه خدمات سر اپا(OPD)و برای مریضان داخل بستر مطابق لایحه

6. اجرای نوکریهای شبانه مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس

7. همکاری نزدیک با سر همشیره وارد در قسمت درخواست و توزیع ادویه مورد ضرورت مریضان داخل بستر

8. ارزیابی از اینکه آیا مریضان داخل بستر ادویه مورد ضرورت خود را مطابق به دوسیه خود دریافت مینمایند

9. نظارت از حفظ الصحه وارد مربوطه

10. تعقیب معاینات لابراتواری مریضان داخل بستر

11. تطبیق پروسیجر های طبی (تیوب انفی ، تیوب احلیل)و غیره

12. تجویز Discharge summary به مریضانیکه از شفاخانه مرخص میگردند

13. حل پرابلم های سرویس مربوطه با تفاهم با ترینر متخصصین و شف سرویس

14. تعقیب نمودن پروگرامهای تربیوی

15. تهیه کنفرانس های علمی جهت ارتقاع ظرفیت

16. اشتراک در کنفرانس های علمی

17. عرضه خدمات ارتقاء صحت و تعلیمات صحی

18. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری

19. اشتراک در کمیته های مختلف که بمنظور بلند بردن کیفیت عرضه خدمات ایجاد گردیده

20. ایفای وظایف دیگر در صورت ضرورت و لزوم دید مسؤل بخش

Job Requirement:

1. درجه تحصیل: داکتر طب

2. تجارب لازمه: داشتن تخصص در داخله اطفال و یا هم حد اقل سه سال تجربه کاری در شفاخانه های تخصصی وزارت صحت عامه و یا معادل آن از خارج کشور

3. آشنای کامل با لسان انګلیسی

4. تسلت کامل به زبان های پشتو و دری

5. آشنای با کمپیوتر و انترنیت

6. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت1. راپور ماهوار مریضان

2. پریزینتیشن ها

3. مینوت مجلس های واحد

4. راپور تحقیق علمی

5. راپور نوکریوالی

6. ارقام مریضان IPD و OPD

7. فورمه های کانسر ریجیستری

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired