متخصص جراحی چشم

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 112
Date Posted:Jun 25, 2022
Reference:متخصص جراحی چشم
Closing Date:Jul 5, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Maybe
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

انجام فعالیت های مسلکی در ترکیب تیم سیار در تمام ولایات کشوردر امور مربوط جهت کاهش میزان   نابینایی در کشور 

Duties & Responsibilities:

۱ – سهم ګیری در پروژه تیم های سیار مراقبت های چشم و کار در ساحه

۲ – معاینه مکمل چشم ، جهت تشخیص امراض و افات چشم

۳ – ګرفتن تاریخچه مکمل مریض جهت رسیدن به تشخیص دقیق مرض

۴-  تهیه و ترتیب پلان کاری (ماهوار ،ربعوار وسالانه )امور مربوط

۵ - تهیه راپور فعالیت و ارسال ان به مدیریت مراقبت های صحی چشم  

۶– تداوی مریضان با تجوز ادویه لازمه مرتبط به تشخیص وخامت مرض با در نظر استطباب و مضاد استطبات ان

۷– انجام تست های تشخیصی امراض چشم و A –scan  و keratometry 

۸– تجویز عینک های presbyopia  برای ضرورت مندان

۹– همکار و هماهنګی با سایر اعضا جهت پیشبرد بهتر فعالیت ها

۱۰– تعلیمات صحی به مریض در مورد حفظ و ارتقای قوه بینای و صحت چشم

۱۱– اجرای عملیات های جراحی چشم بالخصوص جراحی کترکت

۱۲– در نظر داشتن معیارات حفظ الصحوی و کنترول انتان در جریان معاینه و عملیات مریضان

۱۳ – Schedule  نمودن مریضان برای عملیات

۱۴ – تطبیق انستزی موضعی

۱۵ – رجعت دهی مریضان که ضرورت به معاینات و یا تداوی اختصاصی وپیشرفته دارند به مراکز مجهز چشم

۱۶ – توظیف پرسونل متوسط چشم به وظایف محوله شان در اطاق معاینه و عملیات خانه

۱۷ – مراقبت و سوپرویزن از اجرات پرسونل متوسط چشم در قسمت انجام وظایف محوله شان و توصیه های لازمه

۱۸– استفاده معقول از تجهیزات طبی و اجناس پروزه و کو شش در حفظ ونګهداشت ان

۱۹ – دادن مشوره های اختصاصی به سایر پرسونل مسلکی در ساحه Ophthalmic Consultation  در صورت ضرورت

۲۰– انکشاف مهارت در جهت عرضه بهتر و رشد خدمات در سروس های کترکت (به شمول ترغیب ،دریافت ،ارزیابی ،معاینات و تعقیب بعد از عملیات مریضان کترکت )

۲۱– ارایه منظم راپور فعالیت کمپ به ریاست صحت عامه مربوطه و به مسول پروژه

۲۲ – همکاری با مسولین پروژه در بخش بر رسی و ارزبابی فعالیت کمپ ها

۲۳ – سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مربخش سپرده میشود 


Job Requirement:

۱ – داکتر طب و داشتن سند تخصص در رشته چشم

۲ – داشتن تجربه کافی در بخش ophthalmology و جراحی چشم

۳– حاضر به انجام مسافرت در ولایات مختلف کشور

۴– بلدیت به لسان ها ی ملی کشور

۵– قابلیت افهام و تفهیم خوب با مریضان و جامعه

۶– قدرت حفظ روابط حسنه با تمام اعضای پروژه

۷– داشتن صداقت در تمام ساحات عرضه خدمات به شمول مسایل مالی و در نظر ګرفتن وقت

۸– توانای برای ارتقای دانش مسلکی و سویه علمی خویش به طور دوامدار و مطابق به زمان 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired