متخصص کنترول کیفیت احصائیه های اجتماعی و دموگرافی

  National Statistics and Information Authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 232
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:000
Closing Date:Oct 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Economic Growth,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About National Statistics and Information Authority:

Background National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics. NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation. National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA. The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization. Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes. To have harmonize, consistent and fair pay framework for all NTA in the country, to assure fiscal sustainability up to possible extend, to increase government control over deliverables of National Technical Assistance (NTA) including but not limited to strengthening the government ability to hire national contractors though the national budget of the country and to avoid competition with CBR and assuring transparency and accountability; NSIA is committed to hire below position based on NTA salary scale.

Job Summary:

هدف وظیفه. بازرسی کیفی وکنترول کیفیت ارقام احصائیه های اجتماعی و دموگرافی و حصول اطمینان از تطبیق معیارها، رعایت اصول و قواعد احصائیوی در تمام مراحل تولید آن

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:


 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. رهنمائی ریاست ها و شعبات از احــکام، قوانین و مقررات نافذه کشـــور قبل از انجــام بازرسی ارزیابی و تفتیش
 3. تهیه وترتیب تقسیم اوقات معینه برای بازرسی اجراات نورمال ریاست ها شعبات به منظور جلوگیری ازسکتگی درامور ، ایجاد روحیه همکاری وتفاهم حین بازرسی ارزیابی وتفتیش
 4.  ابلاغ نتایج بازرسی ها و تفتیش بصورت کتبی بریاست های مربوطه بعد از ملاحظه مقام اداره
 5. بازرسی کیفی و کنترول کیفیت ارقام تهیه شده توسط ریاست های سکتوری اداره درمطابقت با قوانین، مقررات، معیارها، وطرزالعمل های مسلکی
 6. بازرسی کیفی وکنترول کیفیت ارقام احصائیه های اجتماعی و دموگرافی و حصول اطمینان از تطبیق معیارها، رعایت اصول و قواعد احصائیوی در تمام مراحل تولید آن
 7. بازرسی کیفی وکنترول کیفیت برنامه های آموزشی و فعالیت های تحقیقاتی و حصول اطمینان از تطبیق معیارهای مربوط انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام اداره غرض بهبود در پروسه کاری.
 8. در جریان قرار دادن مقام اداره در صورت مشاهده تخلفات و اجراات غیر قانونی و اخذ هدایت مشخص در زمینه
 9. ارائه پیشنهادات مشخص و اصلاحی به مقام اداره جهت رفع نارسائی های مراجع تحت بازرسی به اساس نتایج بررسی مفتیشین وکارشناسان کنترول کیفیت.
 10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به مقامات ذیصلاح.
 11. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره بویسپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.        داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، رشته مشترک احصائیه وکمپیوتر، دموگرافی، ریاضیات، اداره وتجارت و یا علوم اجتماعی به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.        داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3.        تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.        مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

This job is expired