متخصص ماستر اسکنر های پیشرفته دربخش دیپارتمنت تخنیک موتر

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 244
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:MoLSA-Afghan Korea VTC /IC/02/1398
Closing Date:Jul 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade G
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About NSDP | MOLSAMD:

Founded: 2002  http://www.nsdp.gov.af

آنستتیتوت آموزش های فنی وحرفوی افغان- کوریا درسال 2004 میالدی به همکاری مالی وتخنیکی کشورکوریای جنوبی درشهر کابل درهفت دیپارتمنت تحت نظر متخصیصین کشور متذکر به فعالیت خویش آغاز نموده که مجهز ترین تجهیزات آموزشی را در سطح کشوردارا میباشد.وهر سال فارغین صنوف دوازدهم وبعضی دانشکده ها را برای آموزش بعداز ازاخذ امتحان جذب مینماید و بعد ازفراغت زمینه اشتغال را دیپارتمنت کاریابی انستیتوت متذکره برای فارغین درمو سسات بین المللی، دولتی وخصوصی جستجو مینماید..

Job Summary:

انستیتوت آفغان- کوریا به یک نفر متخصص اسکنر های پیشرفته دردیپارتمنت تخنیک موتر ضرورت دارد.که توانای ذیل را دربخش مربوط داشته باشد:

Skills Required:

Teaching

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

دانش نظری وعملی دربخش های مختلف اسکنر ازقبیل: 1 -سینسرها 2 -اکچویترها 3 -گراف های کارکرد ولتیج 4 -رمز ها وکود ها در مدل های مختلف چهار قاره. Key Programmer اسکنرهای با آشنای- 5 -2

Duties & Responsibilities:

دانش نظری وعملی دربخش های مختلف اسکنر ازقبیل: 1 -سینسرها 2 -اکچویترها 3 -گراف های کارکرد ولتیج 4 -رمز ها وکود ها در مدل های مختلف چهار قاره. Key Programmer اسکنرهای با آشنای- 5 -2

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

  داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا

سند حرفه مربوط 

Job Keywords:

ماسترترینر اسکنر تخنیک موتر
This job is expired