متخصص پروسس ارقام

  National Statistics and Information Authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 240
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:000
Closing Date:Oct 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About National Statistics and Information Authority:

Background National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics. NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation. National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA. The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization. Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes. To have harmonize, consistent and fair pay framework for all NTA in the country, to assure fiscal sustainability up to possible extend, to increase government control over deliverables of National Technical Assistance (NTA) including but not limited to strengthening the government ability to hire national contractors though the national budget of the country and to avoid competition with CBR and assuring transparency and accountability; NSIA is committed to hire below position based on NTA salary scale.

Job Summary:

هدف وظیفه. ایجاد سیستم جامع و موثر جهت پروسس، ثبت و ذخیره ارقام جمع آوری شده جاریه، سرشماریها و سرویها.

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

1.       تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.       ایجاد سیستم واحد وموثر پروسس ارقام جهت پروسس بموقع ارقام جمع آوری شده سرشماریها ، سرویها وارقام جاریه

3.       طرح و انکشاف دیتابیس های کارا درمطابقت با پرسشنامه ها و فورمه ها وپروگرام سازی ادخال ارقام و معلومات با استفاده از سافتویر های احصائیوی جهت ثبت و درج دقیق ارقام ومعلومات جمع آوری شده

4.       طرح پروگرام های منطیقی جهت ثبت و پروسس کمپیوتری ارقام و معلومات جمع آوری شده با استفاده از سافتویرهای مخصوص احصائیوی

5.       ایجاد سیستم واحد، موثر ومنطقی جهت تصفیه و پاکسازی ارقام ومعلومات پروسس شده بمنظور استفاده در جداول سازی ارقام

6.       طرح و انکشاف پایگاه های معلوماتی وایجاد جداول های احصائیوی با استفاده از فارمت های مشخص احصائیوی جهت استفاده موثر آن در پلانها وپروگرام های بعدی ادارات مربوطه

7.       ثبت و نگهداشت معلومات تمام ساحات (شهری ، دهاتی ) کشور مشتمل برنام، کود، وضعیت ساحات دردیتابیس جهت دریافت به موقع.

8.       حفظ ومراقبت به موقع ازدیتابیس های موجود در سرور جهت جلوگیری ازسرایت ویروس و از دستبر دبرمعلومات دخیره شده درسرور.

9.       ایجاد پالیسی های منطقی دردیتابیس ها بمنظور چک و کنترول ارقام پروسس شده و استخراج لست اغلاط جهت تصحیح دوباره آن.

10.   کنترول از پالیسی های اعمال شده غرض تامین امنیت دیتابیس ها در شبکه و استفاده از معلومات آن وقتآ فوقتا

11.   ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به مقامات ذیصلاح.

12.   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمرمربوط ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره بویسپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

o داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و مدیریت، ریاضیات، اقتصاد زراعتی ، رشته مشترک احصائیه و کمپیوتر، کمپیوترساینس، زمین شناسی (جیولوجیِ) و یا اداره عامه و به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

o داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

o تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 

o مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

This job is expired