متخصص راجستریشن

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 475
Date Posted:Aug 10, 2022
Reference:متخصص راجستریشن
Closing Date:Aug 20, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health Care
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Maybe
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

بهبود پروسه ثبت و راجستر ودور اجازه نامه فعالیت مسلکی نرس ها و قابله ها و همکاری درانکشاف و تقویت این سیستم.


Duties & Responsibilities:

1.     تهیه پلان کاری ربعوار وسالانه

2.     ثبت وراجستر و(صدور جواز)نرس ها و قابله ها؛

3.     ایجاد سیستم مؤثر ثبت و راجستر وصدور جواز نرس ها وقابله ها و حصول اطمینان از نگهداری مصؤن و مطمئن معلومات ثبت شده؛

4.     همکاری در ترتیب فورمه ها و رهنمود ها برای ثبت نام نرسها و قابله ها ها؛

5.     بررسی اسناد نرس ها و قابله ها قبل از ثبت نام و صدور جواز مطابق اصول و مقررات نافذه و درج فارم در سیستم موجود؛

6.     حصول اطمینان ازاینکه فورم های مربوطه هر قابله و یا نرس به صورت دقیق داخل سیسم گردیده وازعواقب منفی درج نادرست فورم ها جلوگیری گردیده است؛

7.     طی مراحل فورم های ارسالی نرس ها و قابله ها از طریق آنلاین و صدور الکترونیک جواز برای دوره های بعدی مطابق ماده 4 این لایحه وظایف ؛ 

8.      طرح وترتیب کتاب ثبت نام نرسها وقابله ها و به روز نگه داری  آن؛

9.     حصول اطمینان از تکمیل شرایط وضع شده شورای نرس ها و قابله ها توسط نرس ها و قابله ها قبل از صدور جواز مانند داشتن سند تکمیل کورس های اخلاق طبابت ، پیگیری برنامه انکشاف متداوم مسلکی و غیره؛

10. نگهداری مصؤن، مطمئن و منظم اسناد ومدارک ثبت شده به شکل سافت و هارد معلومات؛

11. ارایه وضاحت به نرس ها و قابله ها درقسمت پروسه ثبت نام و راجستریشن؛  

12. نشرمتداوم لست نرس ها و قابله ها ثبت شده از مجاری تعین شده بخصوص ویب سایت شورای نرس ها و قابله ها؛

13. همکاری در پروسۀ های تأدیبی مانند تعلیق یا سلب عضویت نرس ها و قابله ها درمطابقت به اصول ومقررات نافذه؛

14. همکاری در تهیه و ترتیب مسوده مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت موثریت در امور؛ 

15. همکاری درترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به رهبری اداره و مراجع ذیربط؛

16. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقررات و اهداف اداره سپرده ميشود.


Job Requirement:

1-     تابعیت افغانستان را داشته باشد

2-     ثبت و راجستر شورا نرسها و قابله ها باشد

3-     داشتن سند تحصیلی قابله گی یا نرسنگ به سویه لیسانس به دارنده گان درجه تحصیلی ماستری در قابلگی ویا نرسنگ ارجحیت داده میشود.

4-     آشنابودن به پروسه راجستریشن نرسها و قابله ها ارجحیت دارد  

5-      داشتن 3 سال تجربه مرتبط به وظیفه

6-     قوه عالی افهام و تفهیم و داشتن استعداد ایجاد ارتباطات با همکاران تخنیکی ملی و بین المللی.

7-     قادر بودن به سفر های ولایاتی وگردهمائی های ملی بین المللی.

8-     تحریر وتکلم روان به لسان انگلیسی و لسان های رسمی کشور.

داشتن سابقه قاطیعت در اجراات

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs