متخصص تدارکات

  MoLSAMD/E-Governance
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 748
Date Posted:Mar 17, 2020
Reference:MoLSA-ITD-PS-SE/IC/03/1399
Closing Date:Mar 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Procurement
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About MoLSAMD/E-Governance:

Founded:  

وزارت کار امور اجتماعی یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار امور اجتماعی نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار امور اجتماعینهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.به طور خلاصه، وزارت کار امور اجتماعی یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار امور اجتماعی مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار امور اجتماعی می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهنسالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار امور اجتماعیرا در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است


Job Summary:

کنترول و نظارت ازتمام  امورتدارکاتی پروژه الکترونیکی سازی وریفورم وزارت  مطابق قوانین و مقررات نافذه

Skills Required:

Procurement

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی کامل داشته باشد.

 به لسان دری وپشتو به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.

 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

 به اصول اداره ومنجمنت بلدیت کامل داشته باشد


Duties & Responsibilities:

- اداره جهت تهیه اجناس مورد ضرورت.

۲-  مراقبت ، کنترول ، بررسی تمام اسناد داوطلبی به منظور شفافیت پروسیه تدارکاتی

۳-  تائید وملاحظه شد تمام اسناد وفورمه جات تدارکاتی به منظورصحت بودن ان

۴-  حصول اطمینان از تطبیق قانون تدارکات اجناس درپروسیه تدارکاتی .

۵-  بررسی اصلاح وتایئد تدارکات اجناس واسناد نرخکیری غرض تدارک اجناس

۶-  ترتیب پیشنهادات کمیته های تخنیکی ، افرگشائی ، ارزیابی وهیت معاینه ، وخریداری برای اجناس لوازم وخدمات .

۷-  بررسی مکاتب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعلان نتایج نهائی .

۸- ترتیب شرط نامه معیاری برای اجناس و خدمات تدارکاتی .

۹ - نظارت ازتمام پروسه خریداری تدارکاتی بطورعمده وپرچون به منظور شفافیت امورتدارکاتی .

 طبیق پلان تدارکاتی سالانه .

۱۰ - تنظیم برنامه های آموزشی برای کارمندان ذیربط وزارت و دیگر ادارات تطبیق کننده در مورد دیتابیس، ایجاد شدهJob Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد و اداره وتجارت.

 داشتن تجربه کاری حد اقل پنج سال مرتبط به وظیفه


Job Keywords:

Procurement Specialist
This job is expired