متخصص تحلیل فرصت ها و چالش های افغانستان در سازمانهای منطقوی

  attedaBam
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 446
Date Posted:Sep 4, 2019
Reference:025
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About attedaBam:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات،  تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.     طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.      نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.     تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.     توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.     ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت،  تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6.     انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.

 وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان جهت پیشبرد موثر همکاری های اقتصادی منطقوی با سازمانهای منطقوی ضرورت به یک متخصص در بخش تحلیل همکاری های اقتصادی با سازمانهای منطقوی دارد، تا فرصت های موجود در همکاری با سازمانهای منطقوی یا کمیته های موجود همکاری کشور را بررسی نموده وگزارش تحلیلی در مورد ضروت عضویت افغانستان و فرصت های موجود حد اقل 5 سازمان را ترتیب نماید.

مسوولیت های اجرایی متخصص در زیر تذکر رفته اما با در نظر داشت نیاز مندی می تواند بیشتر از آن باشد.


Job Summary:

هدف وظیفه : کار با بخش همکاری منطقوی وزارت اقتصاد و سایر نهاد های همکاری در مورد پالیسی ها و راهکار های همکاری منطقوی با در نظر داشت دیدگاه، ماموریت و مسوولیت های وزارت اقتصاد.


Skills Required:

Ms.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت های دیگر:

-         مهارت در نوشتن گزارش های تحلیلی و نشر گزارش ها مطابق به معیار های قبول شده.

-         مهارت های لازم در بخش سازمانی، تحلیلی و نوشتاری به توجه به مهارت های افهام وتفهیم موثر با سازمانها.

-         دانش و آگاهی لازم در بخش ساختار و همکاری های اقتصادی سازمانهای منطقوی.

-         مهارت کامل تکلم و نوشتاری به یکی از لسانهای ملی و لسان انگلیسی


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسولیت های وظیفوی :

1.     کار با بخش همکاری منطقوی وزارت اقتصاد و سایر نهاد های همکاری در مورد پالیسی ها و راهکار های همکاری منطقوی با در نظر داشت دیدگاه، ماموریت و مسوولیت های وزارت اقتصاد.

2.     ترتیب گزارش، تحلیل ها و پیشنهادات جهت حل مشکلات و استفاده از فرصت های موجود همکاری منطقوی با در نظر داشت پالیسی های موجود و باز بینی پالیسی ها راهکار های موجود و پیشنهاد.

3.     ارایه مشوره های استراتژیک در بخش پالیسی و عملی در ارتباط به دیدگاه، ماموریت و رهنمود ها سازمانهای منطقوی به رهیری وزارت .

4.     راه اندازی تحلیل های منظم در ارتباط به وضعیت سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و پالیسی های سازمان های همکاری منطقوی و ارایه پیشنهادات در ارتباط به ارتباط دولت افغانستان وسازمان مربوط بادر نظر داشت وضعیت موجود.

5.     هماهنگی و همکاری در مورد تحلیل اقتصاد کلان وساختن چارچوب پالیسی در ارتباط به همکاری با سازمانهای منطقوی.

6.     هماهنگی و همکاری با ادارات مربوط امر تطبیق چارچوب پالیسی برای اقتصاد کلان مرتبط به اهداف  سازمانهای منطقوی.

7.     همکاری با وزارت خانه ها و ادارات در ساختن چارچوب مشترک جهت تطبیق برنامه های سازمانهای منطقوی و محاسبه پیشیرفت مطابق به شاخص های اهداف انکشاف پایدار و کمک به تقویت توسعه اقتصادی پایدار افغانستان.

8.     ترتیب و ارایه فرصت های موجود همکاری اقتصادی منطقوی به نهاد های همکاری و در ارتباط به فعالیت ها و اهداف وزارت اقتصاد.

9.     همکاری در طرح و ترتیب تفاهمنامه ها جهت تمویل پروژه ها از طریق سازمانهای منطقوی و بین المللی مرتبط به اهداف وزارت اقتصاد.

10. حمایت و همکاری بخش های مربوط وزارت اقتصاد با ترتیب رهنمود های پالیسی جهت بهبود روابط افغانستان با سازمانهای منطقوی و همچنان هماهنگی و همکاری با سازمانها بین ادارات مربوط دولت افغانستان.

11. تشریح و بازبینی طرزالعمل ها، رهنمود ها جهت بهبود همکاری های منطقوی افغانستان با سازمانهای منطقوی و اتحادیه های که دولت افغانستان عضویت آنرا دارند.

12. تشخیص اولویت های دولت افغانستان در ارتباط به ساحات فعالیت سازمانهای منطقوی، طرح و پیشنهاد پروژه ها در هماهنگی با ادارات مربوطه.

13. تحلیل موثریت ارتباط افغانستان با سازمانهای منطقوی و ارایه پیشنهاد مشخص در ارتباط به تقویت و یا کاهش همکاری با سازمان مشخص.

14. همکاری در مذاکرات با سازمانهای جدید، فرصت های جدید همکاری اقتصادی و مدیریت همکاری باسازمانهای موجود کنونی.

15. ایجاد سیستم مدیریت وگزارش دهی همکاری های اقتصادی ، انکشاف سیتسم تعقیبی جهت مدیریت ادارات همکار و بروز رسانی معلومات سازمانها و ادارات مرتبط دولت افغانستان.

16. در هماهنگی باریاست های مربوط وزارت خارجه، وزارت خانه ها وادارات دیگر امور همکاری منطقوی را تعقیب نموده و گزارش منظم ترتیب نماید.

17. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

حداقل درجه تحصیل:

-         تحصیلات در اقتصاد، پالیسی عامه، اداره عامه، روابط بین الملل، حقوق، اداره تجارت و علوم اجتماعی.

تجارب لازمه : درجه تحصیلی  دکتورا با 1 سال تجربه کاری مرتبط، ماستری 3 سال تجربه کاری مرتبط و لیسانس 5 سال تجربه کاری مرتبط.

-         تجربه کاری در بخش ساختن پالیسی های همکاری اقتصادی، تحلیل های اقتصادی، سیتسم های مدیریتی همکاری های اقتصادی و عملیاتی.

-         تجربه کاری در بخش های ساختن پالیسی و رهنمود برای ادارات عامه.


Job Keywords:

متخصص تحلیل فرصت ها و چالش های افغانستان در سازمانهای منطقوی
This job is expired