متخصص تحلیل و جمع آوری معلومات بست 4 ریاست بهسازی

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 510
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:KM-HR-05
Closing Date:Sep 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

سروی تخنیکی و جمع آوری معلومات درمورد پروژه های بهسازی، تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد شهری.


Skills Required:

Technical knowledge

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.    تعمیل دساتیر، هدایات و اوامر مقامات ذیصلاح طبق قوانین و مقررات نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛

2.     اجرای به موقع امورات یومیه بخش تنظیم مجدد زمین و پروژه های تحت کار، تحقق  اوامر، فیصله ها و مصوبات و ارسال آنها به مدیر بخش غرض اجراات بعدی؛

3.    اجرای امور ساحوی سروی و جمع اوری معلومات، اجرای امور سروی مقدماتی تخنیکی پروژه های تحت کار ریاست بهسازی   برویت فوتوهای فضایی و نقشه های توپوگرافی، تحلیل و تجزیه سروی متذکره و ترتیب نتیجه نهایی آن جهت شریک ساختن با آمریت های مرتبط؛

4.    ارسال اسناد مربوط به اجرای سروی تخنیکی پروژه های تحت کار ریاست بهسازی به بخش مربوط و پی گیری آنها؛

5.    ترتیب و تنظیم معلومات برگرفته از مجالس با وکلای گذر نواحی و نماینده گان اهالی در ارتباط به پروژه های ریاست بهسازی؛

6.    ترتیب آجندای مجالس فوق، تهیه معلومات های اولیه و ضروری برای برگزاری مجالس فوق به همکاری سایر اعضای بخش؛

7.    ترتیب گزارش مجالس و فایل نمودن آنها؛

8.    سلوک و روش مناسب در چوکات قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر همکاران؛

9.    مشوره با سایر همکاران در قسمت تهیه و اجرای بهتر و به موقع راپور های پروژه های تحت کار این ریاست در مطابقت با دستورالعمل های چارچوب طراحی شهری، طرزالعمل های کاری مرتبط به ریاست بهسازی، اساسات مسلکی و تجارب علمی ومسلکی؛

10. مراعات نمودن نظم ودسپلین وجلوگیری از سکتگی و تعلل در وظایف محوله؛

11. همکاری با مدیر بخش در قسمت تهیه گزارشات هفته وار، ماهوار ، ربع وار وسالانه؛

12. ارایه پیشنهادات ارزنده و سالم به مدیر بخش جهت بهبود امورات کاری.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.    داشتن سند لیسانس در رشته شهرسازی و یا دیگر رشته های انجنیری؛

2.    به کسانیکه دارای درجه تحصیلی ماستری و یا دکتورا باشد ارجعیت داده میشود؛

3.    داشتن حد اقل تجربه کاری سه ساله (دو سال در بست های رسمی ادارات دولتی الزامی میباشد )در بخش شهر سازی و یا بخش های مرتبط به آن؛

4.    آشنای کامل با برنامه های CAD Engineering , Micro soft office ,GIS  Civil 3D, Total Station,  و مکالمات الکترونیکی؛

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

KM
This job is expired