متخصص تهیه طرح های ولایتی یک محصول یک ولایت

  Ministry of Economy
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 326
Date Posted:Sep 4, 2019
Reference:026
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات،  تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.     طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.      نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.     تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.     توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.     ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت،  تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6.     انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.


Job Summary:

هدف وظیفه : تحلیل و ارزیابی اقتصادی طرح های یک محصول یک ولایت در سطح کشور به منظور افزایش محصولات و خدمات استراتیژیکی محلی، ارزش افزایی و توسعه تشبثات کوچک و متوسط محلی 


Skills Required:

Ms.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 مهارت های دیگر:

1.     دانش قوی در مورد تیوری و روش های اقتصادی.

2.     توانایی بررسی تحقیق و مطالعات تجربی با استفاده از تیوری و روش های عملی .

3.     مهارت های نوشتن و ارایه عالی.

4.     توانایی استفاده برنامه های تحلیلی مانند STATA, SPSS و غیره.

5.     در کنار زبان های ملی، تسلط کامل به لسان انگلیسی ضروری میباشد.

6.     آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری (Microsoft Office Package).

7.     مهارتهای تحلیلی، مسلکی و مدیریتی، پلان گذاری، گزارش نویسی، اداره و ارتباطات.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تحلیل و ارزیابی اقتصادی طرح های هر ولایت پیرامون محصولات و خدمات پیشنهاد شده استراتیژیکی

2.     افزودن نظریات تخنیکی – اقتصادی در سند هر طرح جهت قبولی و یا مسترد کردن آن

3.     نهایی سازی و تهیه طرح ها پس از مرور و ارزیابی همه جانبه از نظر اقتصادی بودن، داشتن استعداد باالقوه رقابتی با امتعه های توریدی و تجارتی در بازارهای محلی، داخلی و خارجی و ارایه آن به مقام وزارت

4.     اشتراک در جلسات مرتبط به موضوع طرح های یک محصول یک ولایت

5.      همکاری با تیم کاری در شناسایی فرصت ها و تهدید های بنیادی اقتصادی در داخل و خارج از کشور مرتبط به طرح های دریافت شده

6.      همکاری با تیم کاری در شناسایی ظرفیت های استراتیژیک موجود در هر ولایت برای تولید محصولات و خدمات محلی و در داخل کشور

7.     همکاری با تیم کاری در اولویت دهی امتعه ها و خدمات شناسایی شده در 34 ولایت کشور

8.     همکاری با تیم کاری در شناسایی فرصت های تولیدی و تجارتی برای زنان هر ولایت

9.     به اشتراک گذاشتن دانش حاصله از امورات یومیه به همکاران

10. ارایه گزارشات اجراآت و پیشرفت کاری به رئیس تحلیل های اقتصادی و شریک سازی زیربناها

11. همکاری دقیق و تخنیکی و داشتن سلوک و پیش آمد نیک با اعضای تیم کاری، همکاران و مسئولین زیربط و سایر افراد در دفتر و در امورات رسمی خارج از دفتر

12.  انجام سایر وظایف محوله رسمی مرتبط به طرح های اقتصادی و یک محصول یک ولایت که در این لایحه وظایف تذکر نه یافته است.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل:

حد اقل دارای سند تحصیلی ماستری در رشته های اقتصاد، اقتصاد زراعتی، اداره تجارت و سایر رشته های مرتبط.

تجارب لازمه:

دارای حداقل5 سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

متخصص تهیه طرح های ولایتی یک محصول یک ولایت
This job is expired