متخصص یورولوژی

Master's Degree   Multi City Full Time 279
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:012
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

تشخیص ، تداوی و مراقبت واقعات عاجل و پلانی یورولوژی بصورت معیاری و با کیفیت جهت کاهش اختلاطات و وفیاتDuties & Responsibilities:


 1. اشتراک فعال در برنامه ریزی ارتقا ظرفیت ، Round visit مسلکی ، تطبیق و ارزیابی استندرهای جراحی و وقایه انتان
 2. اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی بشمول ریکوری ، عاجل و ICU
 3. ارایه حد اقل چهار کنفرانس علمی در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها و انتقال دانش و تجارب مسلکی به دکتوران جوان
 4. مسولیت در انکشاف پروتوکول ها ، رهنمود های تداوی و انجام تحقیقات علمی در بخش مربوط
 5. انجام عملیات های عاجل و پلانی مطابق تقسیم اوقات سرویس در هماهنگی با شف سرویس
 6. حصول اطمینان از تکمیل بودن دوسیه ، معاینات تشخصیه ، consultation و چک لست جراحی مصون (Safe surgery check list) مریضان کاندید عملیات
 7. اجرای نوکری شــبانه مطابق جدول تهیه شده نوکریوالی 24 ساعته شفاخانه
 8.  داشتن دانش مسلکی در مورد محاسبه شاخص های عمده سرویس مربوطه و HMIS
 9. انجام  Consultation های مربوط جهت حمایت مسلکی در تشخیص و تداوی مریضان مطابق تقسیم اوقات سرویس مربوط
 10. رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت
 11.  اشتراک فعال در جلسات کمیته های بهبود کیفیت مطابق پلان و عملی نمودن تصامیم اتخاذ شده 
 12.  داشتن نقش فعال در مدیریت تفکیک ذباله ها و پاکی و صفایی سرویس مربوط

13.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

14.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

15.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1.      داشتن حد اقل سند تحصیلی M.D و تخصص دررشته مربوطه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته متذکره ار جحیت داده میشود.

2.      تجربه کاری مرتبط حد اقل : داشتن سند تخصص در رشته مربوط کا فیست.

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Location:

Afghanistan, Ghazni, Kandahar
This job is expired