میــــــــــتر خـــــــوان

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1626
Date Posted:Aug 1, 2021
Reference:V A - 1400 - KBD - 03 - 03
Closing Date:Aug 9, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

د دغه پُسټ لنډیز:

د دغه پُسټ لپاره مؤظف شوی شخص د هرې دورې د میټرلوستنې دنده او هم لاندې اړینې سپارښتنې پر غاړه لري.


توضیحات مختصر این پست :

متصدی این پست مسئولیت میتر خوانی دوره وار و امور مربوط آنرا که ذیلآ توضیح داده شده است را بر عهده دارد.

Duties & Responsibilities:

دندې او مسؤلیتونه:

1. په هره دوره کې د اړوندو پیریدونکو د میټرونو لوستنه او د هغو د رقمونو ځاي پر ځاي کول په ثبت کوونکي آله (ټلیفون) او هم په هغه ځانګړي کتاب کې.

2. د پیریدونکو کورونو ته د هرې دورې د بلونو ویشل.

3. هغه میټرونه چې تخنیکي ستونزې لري پیریدونکو ته یې قطع لین ورکول.

4. د میټر لوستنې په وخت کې له ساحې څخه د هغو میټرونو چې سرغچ یې له منځه تللی، ښیښه یې ماته شوې او په چپه اړخ څرخیږي او یاهم چنګک شوي وي د ساحې اړوند سرګروپ ته راپور ورکول.

5. پیریدونکو ته په بل کې په لیږل شوي مبلغ باندی قناعت ورکول.

6. د میټرلوستنې له اسنادو څخه په سمه توګه ساتنه.

7. خپلو امرینو ته درناوی.

8. پیریدونکو سره ښه سلوک او اخلاق کول.

9. د اړوند جنکشن له مدیر، سرګروپ او هم له نورو کارکونو سره پوره همغږي.

10. د بلونو د ستونزو د حل پر وخت د بلینګ له مدیر او یا هم د یاد مدیریت له کار کوونکو سره پوره همغږي.

11. د میټر لوستنې پر وخت د تخنیک بی خطر اصول مراعتول.

12. نورې هغه قانوني دندې چې د اړوند مدیر لخوا ور سپارل کیږي سرته رسول.


وظایف و مسئولیت ها :

1. میتر خوانی دوره وار میتر های مشترکین مربوطه (ثبت ارقام در دستگاه ،مبایل و یا هم در دفتر ثبت مشترکین

2. توزیع بل دوره وار مشترکین در منازشان .

3. قطع لین میتر های که عارضه تخنیکی و هم کوایف دیگر داشته باشد .

4. گزارش دهی نواقصات ساحه در هنگام میتر خوانی ( چپه گردشی ،عوارض تخنیکی ،شیشه شکستگی ،سرغچ خرابی ، لین های چنگکی کوایف و مکلفیت گزارش دهی به مدیرتعین محصول جنگشن مربوطه) .

5. قناعت دادن به مشترکین که به مبلغ بل هایشان قناعت ندارد.

6. نگهداری درست از اسناد میتر خوانی .

7. اطاعت از اوامر مقامات

8. داشتن نظم و دسیپلین و اخلاق نیکو با مشترکین .

9. داشتن هماهنگی کامل با کار مندجنگشن (آمرمستقیم ) ، مدیر جنگشن و سرگروپ بخش عملیاتی ساحه .

10. داشتن هماهنگی کامل با مدیر بلنگ جهت دریافت رفع نواقصات بل ها و دیگر امور مربوط .

11. رعایت اصول تخنیک بی خطر .

12. دیگر و ظایف قانونی که از طرف آمر مربوط سپرده میشود .

Job Requirement:

لازمي زده کړي:

• لیسانس عمومی


تحصیلات لازم:

• لیسانس عمومی


نورې ورړتیا وې:

• په ملي ژبو خبري کول.

• د کمپیوټر په پرګرامونو پوهیدل.

• په راپور ورکولو کې کاري نوښت او چټکتیا.

• په کار کې رښتینولي.

• په ډلیزه توګه د کار کولو وړتیا.

• په یوازی توګه د کار کولو وړتیا.


سایر مهارت ها:

• توانایی تکلم با زبانهای ملی .

• آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر و دیتابس.

• ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش دهی.

• صداقت و حفظ محرمیت کاری.

• توانایی کار بشکل گروهی.

• توانایی کار بشکل فردی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired