نرس هیمو دیالیز ( ذکور- اناث)

  Ministry of Public Health
Diploma   Herat, Afghanistan Full Time 180
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Nursing,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2 تن با شرایط ذیل استخدام می نماید:


عنوان وظيفه     :     نرس هیمو دیالیز ( ذکور- اناث)

وزارت/اداره      :        وزارت صحت عامه      

موقیعت            :  مرکز ولایت هرات

بست               :       6

گزارش به        : سرطبیب شفاخانه

گزارش از        :  ندارد

___________________________________________________________________________________________

هددف وظیفه: 

هماهنگ ساختن پروسه تطبیق هیمودیالیز بالای مریض کاندید هیمودیالیز

 


Skills Required:

Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

  1. تطبیق پروسه یی هیمودیالیز بالای مریضان عدم کفایه گرده
  2. تنظیم و اداره ماشین هیمودیالیز قبل از شروع پروسه هیمودیالیز در دوران دیالیز و بعد از دیالیز
  3. اماده ساختن مریض در تفاهم به داکتر نفرالوژی
  4. تکمیل نمودن و چیک نموده سایر معاینات لازمه قبل از تطبیق پروسه دیالیز بالای مریض
  5. تطبیق فولی کتیتر،سیرم،انجی تیوب و ساختن فستولا وریدی شراینی
  6. پاک نمودن و تعقیم ساختن ماشین هیمودیالیز بعد از هر پروسه دیالیز

تکمیل نمودن دوسیه مریض و ارایه معلومات بیشتر راجع به حالت مریض به داکتر نفرالوژی مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

-         داشتن سند نرسنگ

-         تجربه کاری لازمه حد اقل شش ماه در رابطه به تطبیق عملیه دیالیز بالای مریض داشته باشد( تائید یکی از ادارات معتبر کشور)

-         به تمام مهارت های ضروری نرسنگ واقف باشد

-         به زبانهای پشتو و دری مسلط باشد و به انگلیسی اشنایی داشته باشد

-         مهارت های کمپیوتری را ترجیح داده میشود

-         مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Job Keywords:

نرس هیمو دیالیز ( ذکور- اناث)
This job is expired