نرس مردانه

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 495
Date Posted:Jan 23, 2020
Reference: نرس مردانه
Closing Date:Feb 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Nursing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد

Job Summary:

مراقبت منظم و دقيق از معالجة مريضان به اساس مسؤوليت وظيفوي

Duties & Responsibilities:

 • پيشبرد امور مربوطه نرسنگ از قبيل ديدن و ثبت نمودن علايم حياتي ، توزيع ادويه ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه
 • برخورد نيک ودلسوزانه با تمام مريضان
 • تطبيق به موقع ومصئون ادويه مريضان مطابق توصيه داکتر معالج
 • سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف نرسنگ داخل و خارج خدمت
 • بلند بردن فعالانة سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي
 • انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 • تطبيق ومراعات نمودن جدي ستندرد هاي مسلکي در بخش کاري
 • اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک فعال درارزيابي هاي سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد هاي بخش مربوطه

انجام وظايف ديگر درمحدودهٌ ساحه کاري که از طرف مدير نرسنگ و يامقامات بالايي شفاخانه تقاضا مي گردد

Job Requirement:

 • فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ  • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired