نرس رادیولوژی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 324
Date Posted:Aug 4, 2019
Reference:نرس رادیولوژی
Closing Date:Aug 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

 رسیدگی به واقعات راجع شده به طب عدلی تحقق اهداف اداره برای عرضه خدمات عدلی طبی

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.     داشتن تابعیت افغانی

2.     تکمیل سن قانونی

3.     توانائی فزیکی و روانی برای اجرای کار مطابق لایحه وظایف در مربوطات اداره طب عدلی

4.     داشتن مهارت در راه اندازی و کار با پروگرام های مختلف دیجیتل خصوصا پروگرام NX

6.     توانائی اجرای نوکریوالی شبانه 


Duties & Responsibilities:

1.     اجرای معاینات حیاتی و فوتی در بخش اکسریز مدیریت فزیک و تخنیک و سایر معاینات مربوطه

2.     ثبت راجستر واقعات مربوطه

3.     رعایت قوانین و مقررات تحفظ شعاعی

4.     کاربرد درست و علمی دستگاه های مربوطه  

5.     پابندی به وظیفه و حاضری منظم

6.     حفظ اسرار و محرمیت اداره

7.     ترتیب و ارایه گزارشات و اشتراک در جلسات مربوطه

همکاری در اجرای سایر وظایف رسمی در محدوده فعالیت های ریاست خدمات طب عدلی  

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:  1.     توانائی فزیکی و روانی برای اجرای کار مطابق لایحه وظایف در مربوطات اداره طب عدلی
  2. .     داشتن حد اقل سند فراغت از موسسات تحصیلی دولتی به سویه 15 پاس
  3. .     داشتن حد اقل یک سال تجربه کار عملی در بخش مربوطه
  4. .     تکمیل سن قانونی


Job Keywords:

نرس رادیولوژی
This job is expired