نظارت کننده ایمنی عملیات و حفاظت کار بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 598
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: تأمین بی خطری و ایمنی جهت استفاده از ماشین آلات، وسایل و تجهیزات بهره برداری و حفظ و مراقبت و ساختمانها و پرسونل کاری.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    کنترول و بررسی از تیم های کاری جهت استفاده از وسایل حفاظت کار ، یونیفورم مربوطه حین انجام کارها و یا حضور در ساحه کاری.

2)    کنترول و بررسی دقیق از تمامی ماشین آلات قبل از به کارگیری آنها و اطمینان از بدون عیب ونقص بودن آنها .

3)    توانایی ارائه لیست نیازمندیهای مورد ضرورت در زمینه ایمنی و حفاظت کار برای ماشین آلات و پرسونل کاری و رعایت منظم نکات ایمنی توسط پرسونل کاری و ارائه گزارشات کاری بخش مذکور به صورت مستمر.

4)    حصول اطمینان از فعال بودن و بدون عیب بودن وسایل و تجهیزات ضد حریق .

5)    رهنمایی گروپ های کاری در مورد مصؤنیت کار.

6)    حصول اطمینان از فعال بودن تمامی اشارات و علایم نصب شده در ایستگاه و مسیر خط آهن.

7)    تمام فعالیتهای بست ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار جهت بکارگیری بی خطر ماشین آلات و وسایل و تیم های کاری و ارائه آن به مسئول ایستگاه.

2)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح در مطابقت به قوانین نافذه محول می گردد.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx