نظارت کننده واگون ها بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 1004
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: کنترول روزانه از واگون ها در ایستگاه ها و مسیر خط آهن، اقدام بموقع جهت رفع نواقص، حفظ و نگهداری، ترمیم، بازسازی به منظور راه اندازی بهره برداری مطمئین.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    کنترول و نظارت از تجهیزات و سیستم سیگنالینگ خط آهن در ایستگاه ها و مسیر خط آهن.

2)    نظارت از ترمیم، بازسازی، نصب وقطعات ترمیماتی واگو نها.

3)    ساختمان و نصب اجزای تجهیزات مانند زیر بنا،پایه ها،لین کشی های زیر زمینی و هوایی جهت تامین سیستم سیگنالینگ خط آهن.

4)    ترمیم و نگهداری، نصب و راه اندازی و بازرسی از اجزای واگونها.

5)    حصول اطمینان ازکارکرد واگو ن ها.

6)    حصول اطمینان از کارکرد و اجزای مربوط واگو نها .

7)    ارایه ارقام دقیق از واگون ها و اجزای آن به منظور ترمیم واگون های متذکره.

وظایف مدیریتی:

1)     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx