داکترطب

  Sarey
  Afghanistan Unspecified 1047
Date Posted:Mar 2, 2010
Reference:017
Closing Date:Mar 31, 2010
Work Type:Unspecified
Number of Vacancies:3
Gender:Male
Functional Area:Health/Medical
Nationality:International
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: false
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:

About Sarey:

 

Job Summary:

امتیازات
1) معاش ماهوار مبلغ مجموعی بشمول (معاش،معاش منطقوی، نوکریوالی شبانه، کرائیه خانه) در ختم مصاحبه نظر به تجربه کاری تثبیت میگردد.
2) محرم شان نیزاستخدام خواهند شد.( معاش شان مطابق نورم معاشات وزارت صحت عامه میباشد)
3) کرائیه رفت وآمد دوطرفه از مرکز کابل الی محل کار شان بشمول کرائیه محرم شان توسط موسسه پرداخته میشود.
4) درهر ماه کارمند متذکره برعلاوه روزهای جمعه مستحق دو روز رخصتی بوده که در هر سه ماه کارمند میتوانند از آن مستقید گردند. مسافه راه در نظرگرفته میشود که شامل رخصتی شان نمیگردد

Duties & Responsibilities:

امتیازات
1) معاش ماهوار مبلغ مجموعی بشمول (معاش،معاش منطقوی، نوکریوالی شبانه، کرائیه خانه) در ختم مصاحبه نظر به تجربه کاری تثبیت میگردد.
2) محرم شان نیزاستخدام خواهند شد.( معاش شان مطابق نورم معاشات وزارت صحت عامه میباشد)
3) کرائیه رفت وآمد دوطرفه از مرکز کابل الی محل کار شان بشمول کرائیه محرم شان توسط موسسه پرداخته میشود.
4) درهر ماه کارمند متذکره برعلاوه روزهای جمعه مستحق دو روز رخصتی بوده که در هر سه ماه کارمند میتوانند از آن مستقید گردند. مسافه راه در نظرگرفته میشود که شامل رخصتی شان نمیگردد

Job Requirement:

فارغ پوهنتون طبی

Job Location:

Afghanistan
This job is expired