عضو مسلکی مطالعات کلینیکی

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 240
Date Posted:May 9, 2019
Reference:037
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

عنوان وظیفه:     عضو مسلکی مطالعات کلینیکی

وزارت یا اداره : وزارت صحت عامه

موقعیت :          منزل پنجم و ششم تعمیر بانک خون مرکزی، سینما پامیر

ریاست :           ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامۀ افغانستان

کود:                 37

بست :             4

گزارش به :       رئیس دیپارتمنت تحقیقات صحت عامه و مطالعات کلینیکی   

گزارش از :        پرسونل اداری و خدماتی

_________________________________________________________

اهداف وظیفوی

همکاری درطرح و انکشاف پروپوزل های تحقیقات کلینیکی. همکاری واشتراک در اجرای تحقیقات کلینیکی. همکاری درحفظ منابع تحقیقاتی ونظارت و بررسی از تمام پروژه های تحقیقاتی. همکاری در تهیه مطالعات کلینیکی و راپور های منظم فعالیتها،


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

تحصیلات، تجارب،مهارتهای لازم ومقتضیات حد اقل برای این بست، درماده (7) (8)

 • فارغین پوهنخی های طب و صحت عامه، به دیپلومه و ماستری درعرصۀ صحت عامه ارجحیت داده میشود.
 • داشتن یک دورۀ آموزشی / تجربۀ یکساله در تحقیقات و جمع آوری ارقام.
 • مهارت در خواندن و نوشتن زبان های دری ، پشتو و انگلیسی.
 • داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر  (Word, Exile, Power Point
 • مهارت خوب افهام و تفهیم
 • مهارت در مقاله و گزارش نویسی.


Duties & Responsibilities:

 1. همکاری درطرح و انکشاف پروپوزل های تحقیقات کلینیکی با کیفیت عالی نظر به ضرورت وزارت صحت عامه.
 2. همکاری واشتراک در اجرای تحقیقات کلینیکی.
 3. همکاری درنظارت و بررسی از تمام پروژه تحقیقاتی در ارتباط به تحقیقات کلینیکی.
 4. همکاری در جمع آوری و تا حد امکان تحلیل و تفسیر ارقام مطالعات کلینیکی.
 5. اشتراک فعال در انکشاف رهنمود ها،پالیسی و استراتیژی ریاست تحقیقات.
 6. فراهم نمودن معاونیت تخنیکی به دیپارتمنت های وزارت صحت عامه در ساحه تحقیقات کلینیکی.
 7. همکاری درحفظ منابع تحقیقاتی، به شمول پروتوکول ها، نتایج تحقیقات و توزیع آن به دیپارتمنت های مربوطه.
 8. اشتراک در مجالس ماهوار کمیته اخلاقیات، در صورتیکه دعوت گردد،
 9. اشتراک در برنامه های آموزشی دیپارتمنت تحقیقات.

10. در صورت ضرورت تدریس/آموزش دهی در موضوعات/عناوین مختلف صحت عامه، و مدیریت در کورسهای مربوط به انستیتوت.

 1. تمام فعالیت های دیگر مرتبط به وظیفه که توسط رئیس دیپارتمنت و یا رییس عمومی انستیتوت ملی صحت عامه برایش سپرده شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

 • داشتن یک دورۀ آموزشی / تجربۀ یکساله در تحقیقات و جمع آوری ارقام.
 • مهارت در خواندن و نوشتن زبان های دری ، پشتو و انگلیسی.
 • داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر (Word, Exile, Power Point
 • مهارت خوب افهام و تفهیم
 • مهارت در مقاله و گزارش نویسی.


Job Keywords:

عضو مسلکی مطالعات کلینیکی
This job is expired