عضو مسلکی ریسرچهای صحت عامه

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 255
Date Posted:May 9, 2019
Reference:(016و017)
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:


به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه درریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه افانستان ( 2)نفر را با شرایط ذیل

استخدام مینماید .                                                                                                                        

عنوان وظیفه:    عضو مسلکی ریسرچهای صحت عامه

وزارت یا اداره : وزارت صحت عامه

موقعیت :          منزل پنجم و ششم تعمیر بانک خون مرکزی، سینما پامیر

ریاست :           ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامۀ افغانستان

کود:                 (016و017)

بست :            4

تعداد پست:         (2)

گزارش به :      رئیس دیپارتمنت ریسرچهای صحت عامه و مطالعات کلینیکی   

گزارش از :        پرسونل اداری و خدماتی

_________________________________________________________

هدف وظیفوی:

همکاری درطرح و دیزاین مطالعات سیستم صحی و سروی ها. سهم گیری در تطبیق ریسرچهای صحت عامه. همکاری درنظارت وبررسی تمام پروژهای تحقیقاتی صحت عامه. همکاری در تهیه راپورهای تحقیقات وفعالیت های دیگر دیپارتمنت 


Skills Required:

GeneralComputer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.        همکاری درطرح و دیزاین مطالعات سیستم صحی و سروی ها،

2.        سهم گیری درتطبیق مطا لعات و تحقیقات یا ریسرچها در عرصۀ صحت عامه،

3.        نظارت وبررسی پروژهای تحقیقاتی جاری عرصۀ صحت عامه ،

4.        اشتراک فعال در انکشاف رهنمود ها،پالیسی و استراتیژی ریاست ریسرچهای صحت عامه و مطالعات کلینیکی.

5.        فراهم نمودن معاونیت تخنیکی به شعبات مختلف وزارت صحت عامه در قسمت تحقیقات یل ریسرچها،

6.        همکاری درحفظ منابع تحقیقاتی، به شمول پروتوکول ها، نتایج تحقیقات و توزیع آن به دیپارتمنت های مربوطه.

7.        اشتراک فعال در جلسات ماهوار بورد اخلاقیات ریاست تحقیقات صحت عامه، در صورتیکه دعوت گردد.

8.        همکاری در تهیه راپور تحقیقات و راپورهای منظم فعالیت های دیپارتمنت،

9.        سهم گیری در برنامه های آموزشی دیپارتمنت ریسرچهای صحت عامه و مطالعات کلینیکی.

10.    در صورت ضرورت تدریس/آموزش دهی در موضوعات/عناوین مختلف صحت عامه، و مدیریت در کورسهای مربوط به انستیتوت.

11.       فعالیت های دیگر مرتبط به وظیفه که توسط رئیس دیپارتمنت و یا رییس عمومی انستیتوت ملی صحت عامه برایش سپرده شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب،مهارتهای لازم ومقتضیات حد اقل برای این بست، درماده (7) (8)

1.        فارغین پوهنخی های طب و صحت عامه، به دیپلومه و ماستری درعرصۀ صحت عامه ارجحیت داده میشود.

2.        داشتن یک دورۀ آموزشی / تجربۀ یکساله در تحقیقات و جمع آوری ارقام.

3.        مهارت در خواندن و نوشتن زبان های دری ، پشتو و انگلیسی.

4.        داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر  (Word, Exile, Power Point

5.        مهارت خوب افهام و تفهیم

6.        مهارت در راپور و گزارش نویسی.Job Keywords:

عضو مسلکی ریسرچهای صحت عامه
This job is expired