پمپ کار آمریت آبرسانی شهر زرنج

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Secondary School   Nimroz, Afghanistan Full Time 238
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:17/KNDH/SBU
Closing Date:Aug 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست: حفاظت و نگهداری از پمپ ، پاک نگهداشتن ساحه و اطاق پمپ خانه و جنراتور خانه.


Skills Required:

Technical skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     حفظ و مراقبت از پمپ سویچ بورد و تابلو های برق در ساحه مربوطه .

2.     کنترول ولتاژ برق و باخبر بودن از عملیات پمپ در زمان چالانی.

3.     فعال نگهداری میتر تولید آب .

4.     ترمیمات جزئی به طور مسلکی بالای سیستم بعد از هدایت مسول مربوطه.

5.     ثبت لاک بوک حین چالانی ها و خاموشی ها طبق هدایت.

6.     پاک نگهداری تذکره مرکز تولید .

7.     به جریان گذاشتن عاجل مسولین حین تغیر در مقدار تولید ، و یا آواز پمپ.

8.     پیگیری اسناد اداری مربوطه.

9.     ملبس بودن به لباس کار و ایمینی در زمان انجام وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Nimroz

Qualifications:

مواصفات :

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        داشتن املا و انشاء به بالاتر از آن ترجیح داده میشود

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        1 سال تجریه کاری مرتبط به و ظیفه

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت کامل به زبان های رسمی کشور ( دری و پشتو)

Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired