قابله تیم سیار

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 439
Date Posted:Jan 23, 2020
Reference:قابله تیم سیار
Closing Date:Feb 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد. 

Job Summary:

عرضه خدمات صحی با کیفیت ، موثر ، عادلانه و متوازن اولیه صحی به عودت کنندگان به منظور پاین آوردن مرگ و میر و مصابیت ها دریین آنها.

Duties & Responsibilities:

 • پا بند بودن به وظیفه و رعایت قوانین وضع شده
 • اجراي ولادت هاي نورمال وخدمات رهنماي خانواده براي مريضان که به شفاخانه مراجعه مينمايند
 • پيشبرد امور مربوطه مراقبت مريضان از قبيل ثبت نمودن علايم حياتي ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه
 • جمع آوري مسؤولانة معلومات وارقام در مورد مريضان که تحت مراقبتش بوده است
 • سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان صحي محلي در محدودة شفاخانه
 • بلند بردن فعالانة سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي
 • برخورد نيک و دوستانه با مراجعين و همکاران
 • مراعات نمودن تمام مقررات و دسپلين شفاخانه
 • اشتراک در راپور هاي صبحانه شفاخانه
 • انجام تمام وظايف رسمي ديگر که از طرف اداره شفاخانه سپرده مي شود
 • اشتراک در تطبيق ستندرد ها خصوصا در بخش ولادي کلینیک
 • اشتراک در ارزيابي هاي ستندرد هاي کلینیک و تهيه پلان کاري براي بهبود تطبيق سنتدرد ها
 •  مشوره دهى مناسب و معقول براى استفاده از یکی از شیوه های مناسب تنظیم خانواده ودادن حق انتخاب به مریض.

Job Requirement:

 • فراغت از یکی از انستیتوت های شناخته شده کشور (تائید شده وزارت صحت عامه )
 •  تجربه کاری حد اقل دوسال
 •  به لیسانس ارجحیت داده میشود
 • به لسان های محلی ( پشتو و دری) شناخت کامل داشته باشد
 • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • داراي شخصيت مهربان ودلسوز


 • به لسان های محلی ( پشتو و دری) شناخت کامل داشته باشد
 • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • داراي شخصيت مهربان ودلسوز

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired