راننده

  MOBY Group
High School   Afghanistan, Kabul Full Time 659
Date Posted:Jan 5, 2020
Reference:1286
Closing Date:Jan 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Transportation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 - 6 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About MOBY Group:

Founded:

Founded in 2003 MOBY GROUP operates in South & Central Asia, the Middle East and Africa. Headquartered in Dubai, the group employs over 1,200 individuals across 16 businesses. MOBY has been widely recognized for its role in bringing news and entertainment to underserved populations. It serves over 300 million people through its activities in broadcasting, digital & online, production, strategic communications, publishing, music, sports and research. MOBY’s local-language content in English, Farsi, Pashto, Hindi, Arabic and Amharic spans a range of genres including dramas, reality television, lifestyle and music shows, sports, news & current affairs and children’s programs.


For more info please visit our website www.mobygroup.com

Job Summary:

فراهم نمودن تسهیلات در ارثه های حمل و نقل و رهنمایی برای کارمندان خارجی ویا داخلی در انجام وظایف در وقت معینه و پابندی به حاظری

Duties & Responsibilities:

اوقات کاری راننده بطور (وقت تمام ( میباشد که در یک هفته سه یوم از طرف روز و سه یوم از طرف شب به وظیفه خویش حاظر میباشد

همکاری همه جانبه در حمل و نقل کارمندان بطور محفوظ و قابل اطمینان

فراهم نمودن تسهیلات در ارثه های حمل و نقل و رهنمایی برای کارمندان خارجی ویا داخلی در میدان هوایی

انجام وظایف در وقت معینه و پابندی به حاظری

حفظ و مراقبت روزمره از تمام اجزای موتر مربوطه از قبیل: روغنیات، بطری، برک ها، تایرها، تیل، آب و نظیف نگهداشتن آن

ترمیم هر نوع عوارضات تخنیکی به وقت معینه، قبل ازینکه باعث ایجاد مشکل در اوقات رسمی گردد

نظیف نگهداشتن، داخل و بیرون موتر مربوطه و اطمینان کامل در قسمت مثبوتی پراغ ها اشاره ها هوای تایر ها و غیره

در صورت تسادم ویا کدام حادثه ترافیکی تمام مسولیت بدوش راننده میباشد باید تمام قضیه توسط راننده بطور قانونی طی مراحل گردد

آمادگی کامل برای حمل نقل اشیا و اجناس در صورت ضرورت

اطمینان خاطر در قسمت پاک بودن جواز سیر و دیگر اسناد های موتر مربوطه

ترتیب یک تقسیم اوقات منظم و مرتب روزمره برای حمل نقل کارمندان

آشنایی و آگاهی در مورد راه های پر ازدهام و ناامن در هنگام انقتال مسافرین و همچنام احتیاط جدی در حالات استراری

مجهز با وسایل و تجهیزات رانندگی

آماده انجام هر نوع وظیفه مشروع در صورت ضرورت

Job Requirement:

فارغ التحصیل صنف دوازهم ویا علمیت آن

تسلط بر زبان های دری و پشتو حتمی میباشد و لسان انگلیسی بهتر خواهد بود

اخلاق نیک، صداقت، حوصله مندی، رویه نیک با سایر کارمندان یکی از ضروریات میباشد

داشتن لایسنس رانندگی و اجازه کار حتمی میباشد

آشنایی و آگاهی کامل با قوانین رانندگی و ترافیکی

حداقل ۵ سال تجربه کاری ضروری میباشد

بلدیت کامل در شهر و دیگر ولسوالی های کابل

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired