روانشناس اجتماعی

  Ministry of Public Health
High School   Multi City Full Time 664
Date Posted:May 18, 2020
Reference:000
Closing Date:May 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2 تن ،شفاخانه ولایتی زابل 2 تن و در شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن استخدام مي نمايد:


معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

روانشناس اجتماعی عنوان وظیفه:

6 بست :

وزارت صحت عامه وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها بخش :

ولایت مربوط (  مرکز ولایت هرات- زابل - بغلان  ) موقعیت :

5 تعداد بست :

سرطبیب گزارش به :

ندارد گزارش گیر از :

کد بست :

                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

 عرضه خدمات باکیفیت از طریق تشخیص به موقع مشکل روانی مریضان و آما ده سازی ایشان برای تداوی.                         


Duties & Responsibilities:


صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

1. ارزیابی مریض درحالات مختلف توصیه بستر وتست های لازمه روانی .

2. خدمات صحی روانی شامل تداوی روانی تداوی سلوکی ، تواوی ذهنی هیپنوزیس ، مشوره دهی وتداوی گروپی روانی بمنظور اجرای کارهای مقدماتی وتعقیبی تداوی .

3. ارزیابی روانی ودریافت اعراض وعلایم امراض روانی شامل تست های روانی وسایکومتری جهت کمک به داکتر صحت روانی .

4. ارزیابی پیشرفت مریض وبهبودی حالت فزیکی وروحی مریض .

5. اقدامات لازم درحالات بحرانی ،کنترول واداره فشار های روانی مریض در تفاهم با فامیل آنها .

6. تطبیق قوانین وپالیسی های وزارت صحت وشفاخانه وآگاهی ازآن.

7. گذارشدهی ازامورات وکارکردگی های خودبه داکتر صحت روانی.

8. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود 


Job Requirement:


این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1. درجه تحصیل : حد اقل دوازده پاس بوده و کورس آموزشی یک ساله مشاوره روانی اجتماعی را از دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه را تکمیل نموده و تصدیق نامه یی آن را داشته باشد و یا فارغ از فاکولته رشته روانشناسی باشد.


2. تجربه کاری مرتبط: سند آموزشی کورس مشاوره روانی

3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Job Location:

Afghanistan, Herat, Zabul, Baghlan
This job is expired