روانشناس اجتماعی

  Ministry of Public Health
High School   Jawzjan, Afghanistan Full Time 427
Date Posted:May 16, 2019
Reference:0000
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 2 تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه      :روانشناس اجتماعی

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت             : مرکز ولایت جوزجان

بست                 :(6 )

گزارش به          : سرطبیب

_________________________________________________________

هدف وظيفه:-عرضه خدمات باکیفیت از طریق تشخیص به موقع مشکل روانی مریضان و آما ده سازی ایشان برای تداوی.                         


Skills Required:

Health Care

Duties & Responsibilities:

تداوی.                                               

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی  :

  1. ارزیابی مریض درحالات مختلف توصیه بستر وتست های لازمه روانی .
  2. خدمات صحی روانی شامل تداوی روانی تداوی سلوکی ، تواوی ذهنی هیپنوزیس ، مشوره دهی وتداوی گروپی روانی بمنظور اجرای کارهای مقدماتی وتعقیبی تداوی .
  3. ارزیابی روانی ودریافت اعراض وعلایم امراض روانی شامل تست های روانی وسایکومتری جهت کمک به داکتر صحت روانی .
  4. ارزیابی پیشرفت مریض وبهبودی حالت فزیکی وروحی مریض .
  5. اقدامات لازم درحالات بحرانی ،کنترول واداره فشار های روانی مریض در تفاهم با فامیل آنها .
  6. تطبیق قوانین وپالیسی های وزارت صحت وشفاخانه وآگاهی ازآن.
  7. گذارشدهی ازامورات وکارکردگی های خودبه داکتر صحت روانی.


Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

مواصفات :

1. درجه تحصیل : حد اقل دوازده پاس بوده و کورس آموزشی یک ساله مشاوره روانی اجتماعی را از دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه را تکمیل نموده و تصدیق نامه یی آن را داشته باشد و یا فارغ از رشته روانشناسی  باشد.

2.      مها رتهاي ديگر :مبتكر ، علا قمند با پشتكار به لسانهای رسمی دری وپشتو وزبانهای محلی آشنائی داشته باشد .

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


This job is expired