رولر کار زون کابل

  وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 286
Date Posted:Mar 18, 2020
Reference:MOT/WC/KBL/99-019
Closing Date:Mar 31, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار:

Founded:  

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت:


اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.

قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه  درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.

اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )

سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد. 


دور نما:


اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت ترانسپورت در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.

خوشبختانه جدیداً دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت فواید عامه وقت تصویب تا با همکاری ریاست فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره خواهیم بود.

Job Summary:

هدف وظیفه:

رولر کار زون کابل مستقیمآ تحت اثر مدیریت ترانسپورت زون کابل ایفای وظیفه مینماید. وظایف عمده بست متذکره شامل متراکم ساختن ( پرس نمودن) طبقه سرک- مراقبت و نگهداری واسطه مربوطه میباشد.

Skills Required:

Self Motivated

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مکلفیت گزارش دهی:


·        مدیریت ترانسپورت زون کابل

شرایط و تجربه کاری:


  • داشتن حد اقل 1 الی 2 سال تجربه کاری

·         درجه تحصیل بکلوریا  به درجه های بالاتر ترجیح داده می شود.

·        داشتن تجربه کاری با دفاتر و شرکت های بین المللی ترجیعت داده میشود.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):


  • تسلط به زبانهای ملی (پشتو  و دری).
  • داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری

·        توانای اجرای کار را داشته باشد.

  • اگاهی در بخش ایمنی و کمک های اولیه.
  • آگاهی از قوانین و مقررات امنیتی کشور

·     داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین

Duties & Responsibilities:

مسئولیتهای وظیفوی:


1.     چک نمودن همه روزه ماشین مربوطه .

2.     حفظ و نگهداري واسطه مربوطه و مراقبت دوامدار از ان .

3.     ارائه به موقع گزارش از عوارض تخنیکی واسطه مربوطه به آمریت و ورکشاپ ها جهت رفع نواقص تخنیکی آن

4.     چك و كنترول از روغنيات واسطه طبق نورم به وقت و زمان مشخص ان.

5.     پرس نمودن سرک .

6.     رعایت نمودن قوانین ومقررات اداره و نافذه کشور.

7.     اطاعت نمودن از اوامرامرین مربوطه.

8.     حفظ و نگهداری اسرار اداره

9.     اجراء نمودن کار طبق دستورهای رئیس اداره


مکلفیت گزارش دهی:


مدیریت ترانسپورت زون کابل

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·         درجه تحصیل بکلوریا  به درجه های بالاتر ترجیح داده می شود.


Job Keywords:

رولر کار زون کابل
This job is expired