ریاست اداری

  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 742
Date Posted:Jun 22, 2020
Reference:0211
Closing Date:Jul 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست اداری 0211Job Summary:

هدف وظیفه: رهبری، نظارت و کنترول از تمامی امور خدماتی، اداری به منظور عرضه خدمات بهتر در مطابقت به پلان استراتیژیک اهداف و پروگرام های اداره مربوطه،


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی بست:

1.        مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر.

2.        مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و تسهیل خدمات ترانسپورتی برای کارکنان وزارت غرض انجام وظایف رسمی؛

3.        برنامه ریزی، مدیریت و کنترول از ثبت و راجستر املاک، اجناس و لوازم کاری وزارت در مرکز و ولایات جهت استفاده مؤثر آن ها؛

4.        نظارت و حصول اطمینان از امور صفائی وزارت و تحفظ بهداشت مطبخ وزارت و رعایت نظافت صحن و تعمیرات وزارت؛

5.        برنامه ریزی، مدیریت و نظارت از ارزشهای محیط زیستی به سطح وزارت به منظور فراهم ساختن محیط مناسب کاری؛

6.        نظارت دوام دار از حفظ و مراقبت از ساختمان های وزارت و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشت سیستم آبرسانی، برق، مرکز گرمی، امور نجاری، امور رنگمالی، پاککاری، تهویه) اداره مربوطه؛

7.        ایجاد یک سیستم فالینگ درست برای حفظ و نگهداشت تمام اسناد های مربوط به ریاست.

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

8.        تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره

9.        اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت وزمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور

10.    تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار

11.    ارائه مشوره در تعین خط مشی و پالیسی اداره مربوطه

12.    حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده

13.    ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت

14.    تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه

15.    رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه

16.    رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه

17.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره

18.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود


وظایف هماهنگی بست:

18.   ایجاد هماهنگی با شعبات مختلف وزارت جهت تامین احتیاجات ترانسپورت، تنویر، تهویه، تسخین و غیره امور خدماتی؛

19.   ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های ولایتی بمنظور حصول اطمینان از فعالیت ها و عملکرد موثر آنها؛

20.   تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.        رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.        تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امور اداری یا امور مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.        مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره، و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.        موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired