ریاست اجرائیوی اداره ملی اعتبار دهی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 143
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:0625-1
Closing Date:Apr 22, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست اجرائیوی اداره ملی اعتبار دهی

0625-1


Job Summary:

هدف وظیفه: مشوره دهی در امور پالیسی و پلان با درنظر داشت پالیسی ها جهت عرضه خدمات صحی مؤثر در روشنائی استراتیژی ملی وزارت صحت عامه؛


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.      ارائه کمک های فنی در تدوین پالیسی ها و مقررات صحی مبتنی برشواهد به وزارت صحت عامه؛

2.      همکاری با معینیت پالیسی و پلان در امور فنی مرتبط به پالیسی، ارزیابی و هماهنگی خدمات صحی؛

3.      معاونت با معینیت پالیسی و پلان در مرور اسناد ستراتیژیک، بطور مثال: تفاهم نامه ها، پروپوزل ها و طرح ها؛

4.      مشارکت در پروسه ساختن پالیسی ها در سطوح مختلف؛

5.      مشارکت در پروسه بودجه سازی وزارت صحت عامه؛

6.      اشتراک در مجالس طبق هدایت معینیت پالیسی و پلان و یا وزیر صحت عامه؛

7.      معاونت با معینیت پالیسی و پلان درخصوص ترتیب پلان صحی در سطح کشور و سطوح پائین و همچنان تدوین پلان سالانه وزارت صحت عامه؛

8.      معاونت با معین پالیسی و پلان در عرصه ایجاد اتصال میان خدمات پروگرام های طب معالجوی و طب وقایوی؛

وظایف مدیریتی:

9.      تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛

10.  حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛

11.  انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

12.  تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

13.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

14.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

15.  رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛

16.  رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛

17.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

18.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

19.  هماهنگ سازی فعالیت های مختلفه معین پالیسی و پلان همراه با ریاست های مربوطه وزارت صحت عامه؛


Job Requirement:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف؛ با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.   رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌ های علوم طبی، مدیریت صحت عامه، پلان و پالیسی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، انکشاف پالیسی و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.   تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( مدیریت امور صحی، پلانگذاری امور صحی، طرح و انکشاف پالیسی های صحی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا.

3.   مهارت­‌های لازم:

أ‌.        تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

ب‌.    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

ت‌.    مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

عموارد تشویقی:

أ‌.        (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

ب‌.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired