ریاست امور انتخابات ولایات ( کنر و بدخشان)

  کمیسیون مستقل انتخابات
Bachelor's Degree   Multi City Full Time 465
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:0777
Closing Date:Aug 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About کمیسیون مستقل انتخابات:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست  امور انتخابات ولایت کنر 0777


ریاست  امور انتخابات ولایت بدخشان 0778


Job Summary:

هدف وظیفه:

برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم به شکل کامل و شفاف، جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک مطابق پلان عملیاتی در هماهنگی با ریاست دارالانشاء و همچنان جلب باور و اعتماد مردم به انتخابات.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

2.     انسجام، هماهنگی و تطبیق پروسه انتخابات در ولایت مربوطه، تحت نظارت و راهنمای دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، بمنظور تحقق اهداف تعین شده؛

3.     مدیریت، نظارت و کنترول از اجرای پروسه انتخابات در زمان تعین شده، جهت حصول اطمینان از تطبیق کلی و همه جانبه قانون, دستورالعمل ها و طرزالعملهای کمیسیون مستقل انتخابات؛

4.     تحقيق دقيق و همه جانبه از ساحه در مورد موضوعات مهم انتخاباتى و ارائه نظريات، جهت تهيه اسناد حقوقى به طور دقيق؛

5.     نظارت از اجراآت روزمره اداره و شعبات دفتر ولایتی، بمنظور اجراات لازم و بموقع امور؛

6.     هماهنگی و همکاری نزدیک با تمام نمایندگان ادارات ولایتی و شرکای انتخاباتی، بمنظور تطبیق درست و شفاف پروسۀ انتخابات؛

7.     نظارت و کنترول از ارتقای ظرفیت کارکنان بر حسب ضرورت، جهت افزایش آگاهی از برنامه ریزی، اداره و سیستم های انتخاباتی، ارزیابی نوبتی کارمندان دایمی و بالمقطع؛

8.     تأمین ارتباط همیشه گی با تمام جوانب ذیدخل بمنظور انسجام بهتر امور انتخابات و جلوگیری از چالشهای سر راه انتخابات؛

9.     مدیریت، همآهنگی و نظارت ا ز کار کارکنان ساحوی، بمنظور تحقق درست پروسۀ انتخابات در تمام نواحی و ولسوالی های ولایت مربوطه؛

10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

12.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

14. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

15. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کرا، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛

16. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1-     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت دولتی، ادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی، اداره تجارت، مدیریت پروژه، انتخابات و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2-     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور هماهنگی ویا عملیاتی ویا انتخاباتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛

3-     در صورت که کاندیدان بست بیشتر از 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشند بدون در نظر داشت مرتبط بودن رشته تحصیلی برای این بست واجد شرایط میباشند.

4-     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

5-     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Badakhshan, Konar
This job is expired