ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

  وزارت عدلیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 220
Date Posted:Jan 14, 2020
Reference:0016
Closing Date:Jan 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت عدلیه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست کود بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

0016

Job Summary:

هدف وظیفه: ارزیابی اساسنامه ها, مرامنامه ها وفورم های اسناد جمعیت ها در مطابقت با قانون اساسی و قانون جمعیت ها و تهیه اسناد به آنان جهت اخذ اجازه فعالیت های جمعیت ها بررسی گزارشات جمعیت ها در مطابقت با اساسنامه واهداف؛ 


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

1.     مدیریت ,مطالعه وبررسی اساسنامه ها اسناد جمعیت ها و تثبیت نکات مخالف قانون ,اصلاح و جلوگیری از تناقض با احکام قانون به منظور شفافیت؛

2.     انسجام فعالیت های بخش های مربوطه بورد جمعیت ها وبورد نظارت جهت بررسی بهتر اسناد و فعالیت جمعیت ها؛

3.     مدیریت و نظارت از اساسنامه ها ,اسناد جمعیت ها در مطابقت با قانون جمعیت ها ,اساسات دین مبین اسلام و سایر قوانین نافذه کشور؛

4.     ابراز نظر در مورد چکونگی اسناد جمعیت ها بعد از بررسی و ارسال آن به ریاست انسجام؛

5.     پیشنهادات اسناد بررسی شده به ریاست انسجام جهت توزیع ,تجدید و حذف اسم اسناد جمعیت از جدول جمعیت ها؛

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

6.     تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

7.     مدیریت ونظارت از سوق واداره اعضای بورد جمعیت ها و بورد نظارت جهت فعالیت بیشتر اعضای بورد به امور اسناد جمعیت ها؛

8.     اشتراک در جلسات ریاست انسجام جهت انعکاس فعالیت ها و مشکلات و همچنان اخذ هدایت لازم در مورد؛

9.     تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی بست:

17. ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه و سایر ادارات ذیربط جهت حصول اهداف اداره؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.           رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)، ادارۀ عامه، اقتصاد، پالیسی عامه، حکومت داری خوب، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، علوم اجتماعی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.           تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور تنظیم فعالیت های اسناد احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات و عریضه نویسان، قانون اساسی و قوانین نافذه بخش ها و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

a)           مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

b)           مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.           مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.


Job Keywords:

Directer

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

1.      زمان ارسال درخواست:

·        درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

2.      اسناد تحصیلی:

·       اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

·       اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

·       اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛

·       اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.


 

3.   اسناد تجربه کاری:

3.1  اسناد تجربه کاری دولتی:

·       اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،

·       اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.


 

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

·       داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

·       قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛

·       مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.


 

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:

·     بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛

·     اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.


 

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:

·       درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.


 

4.      تجربه مرتبط:

·        مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.


جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹