ریاست امور زنان ولایت ارزگان

  وزارت امور زنان
Bachelor's Degree   Urozgan, Afghanistan Full Time 304
Date Posted:Jun 24, 2020
Reference:0213
Closing Date:Jul 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور زنان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزرات امور زنان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست امور زنان ولایت ارزگان

0213

Job Summary:

هدف وظیفه: تطبیق مؤثر پلان ‌کاری ملی زنان مطابق پالیسی‌های مطروحه در ولایت مربوطه و داشتن دیتابیس معلوماتی به ‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     مرور ‌پلان‌ و پروژه‌های ادارات و نهاد‌های محلی و ارایه طرح‌ از دیدگاه جندر، پالیسی‌ها و پلان‌های انکشافی دولت ج. ا. ا. در خصوص امور ‌زنان؛

2.     زمینه‌سازی و ایجاد مراکز فعال فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی حقوقی زنان، به‌منظور افزایش حضور و سهم‌گیری وسیع و فعال‌آن‌ها در خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه و دولت؛

3.     توسعه و انکشاف سیستم عرضه‌خدمات حمایوی و و حصول اطمینان از تقویه دیتابیس تحلیل وضعیت زنان ولایت مربوط؛

4.     جابجا‌سازی زنان و دختران متضرر و معروض به خطر در مراکز حمایوی و نظارت از مراکز حمایوی دولتی و غیردولتی و وضعیت زنان صلب‌آزادی، به‌منظور حمایت‌های حقوقی و قانونی‌آنها؛

5.     نظارت از جمع‌آوری مشکلات زنان در عرصه‌های صحت، معارف، اقتصاد، حقوق، و سایر عرصه‌ها به‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان؛

6.     زمینه‌سازی برای تغییر موقعیت زنان به سطوح رهبری و مدیریت در اداره‌عامه، بخصوص رسانه‌ها؛

7.     نظارت از تدویر سمینار‌ها، ورکشاپ‌ها در عرصه‌های تعلیم و تربیه، اقتصاد، حقوق و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای زنان در سطح ولسوالی‌ها، قرا‌و قصبات به جهت آگاهی و ارتقای ظرفیت‌؛


وظایف مدیریتی:

8.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست‌آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

9.     راه اندازی جلسات ریاست مربوطه جهت انعکاس فعالیت ها و مشکلات و اتخاذ تصامیم لازم در مورد حل مشکلات؛

10. تشخیص و پیش‌نهاد نیازمندی‌های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

11. تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

12. رهبری و ارایه معلومات به‌موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، بادرنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک، در ساحۀ کاری مربوطه؛

14. انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان تحت‌اثر؛

15. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت‌اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقاء ظرفیت؛

16. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش مربوطه، به‌منظور مطلع ساختن آمرین ذیصلاح؛

17. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.



وظایف هماهنگی:

18. هماهنگی و تدویر جلسات‌مشورتی با علما، موسفیدان، متنفذین قوم در سطح محلی در سطح ولایت و ولسوالی‌‌ها، غرض رعایت از حقوق و وجایب زنان از نظر دین مبین اسلام و دریافت راه‌های مؤثر بهبود زندگی‌آنها؛

19. هماهنگی جهت تغییر و بهبود وضعیت زنان محل، برای رستگاری از محرومیت‌ها، محدودیت‌ها، فقر و احتیاج؛

20. هماهنگ‌ساختن مشکلات و چالش‌های ریاست‌امور زنان ولایت مربوطه با ریاست هماهنگی امور ولایات و اخذ مشوره‎‌‌‌ها و نظریات لازم جهت دریافت راه حل ها؛

21. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر، مراجع ذیربط جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. رشته تحصیلی:  حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه، جندر و مطالعات زنان، پالیسی عامه، حکومتداری و پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، اداره و منجمینت، جندر و مطالعات توانمند سازی زنان، و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
  2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش های (امور انکشاف پلانگذاری یا امور فرهنگی زنان یا انکشاف پالیسی یا امور اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

  1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه، پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر، آگاهی از تعهدات ملی و بین المللی در قبال زنان و استفاده از انترنت.
  2. این بست مختص به خانم ها میباشد.  



Job Location:

Afghanistan, Urozgan
This job is expired