ریاست انکشاف دهات ولایت بادغیس

  وزارت احیا و انکشاف دهات
Bachelor's Degree   Badghis, Afghanistan Full Time 406
Date Posted:Sep 5, 2019
Reference:0830
Closing Date:Sep 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت احیا و انکشاف دهات:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت احیا و انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست انکشاف دهات ولایت بادغیس 0830

Job Summary:

هدف وظیفه: سازماندهی، مدیریت نظارت و کنترول از تمام فعالیت ها در سطح ولایت در مطابقت به اهداف و استراتیژی وزارت به منظور نیل به دیدگاه و ماموریت وزارت.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه درمطابقت به پلان عمومی جهت تحقق اهداف؛

2.      ترتیب پلان های پروژه های انکشافی در سطح دهات در مطابقت به پلان انکشافی استراتیژیک وزارت با بودجه سالانه ریاست و ارایه آن به مقام وزارت.

3.     تأمین ارتباط و هماهنگی با مقامات وزارت، ریاست های مرکزی، برنامه ها، مقام ولایت و سایر دوایر دولتی و غیردولتی به منظور تسهیل امور انکشافی در سطح ولایت.

4.     مدیریت و نظارت از تطبیق تمام پلان های کلستر زراعت و انکشاف در سطح ولایت.

5.     ارایه مشوره و پیشنهاد جهت ترتیب پلان انکشافی استراتیژیک وزارت مطابق نیازمندی ها واولویت های ولایت مربوطه.

6.     نظارت از کیفیت تطبیق پروژه های زیربنایی مربوط وزارت در سطح ولایت مربوطه.

7.     ارائه طرح های مناسب جهت رفع مشکلات و چالش های موجود در سطح دهات.

8.     معاونیت کمیته مبارزه با حوادث د رحالات اضطرار در سطح ولایت مربوطه.

9.     نظارت و حصول اطمینان از به روز ساختن (آپدیت) دیتابیس انکشافی ولایت مربوطه در چوکات فعالیت های وزارت و انکشاف پروفایل انکشافی ولایت مربوطه.

10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت.

11. تنظیم، اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.

13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.


15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

16.  اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Badghis

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: انجنیری، اقتصاد، زراعت، اداره و تجارت و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط به وظیفه (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور تطبیق و نظارت پروژه های انکشافی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.

3.     تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired