ریاست انسجام امور شورای عالی اقتصادی

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 290
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0896
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست انسجام امور شورای عالی اقتصادی

0896

Job Summary:

هدف وظیفه: ایجاد یک چارچوب انسجام دهنده و هماهنگ کننده در مطابقت با پالیسیهای جدید اقتصادی از جانب ریاست جمهوری و فیصله های شورای عالی اقتصادی.  

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     رهبری و تنظیم وظایف زیردستان در مطابقت با پلان و پالیسی های جدید اقتصادی که از جانب مقام ریاست جمهور و فیصله های شورای عالی اقتصادی تائید و تصویب شده است؛

3.     مطالعه و تحلیل طرح ها و پیشنهادات ادارات اقتصادی (زیر بنائی) که نیاز مندی به فیصله های شورای عالی اقتصادی دارد جهت اخذ تصامیم موثر توسط شورای عالی اقتصادی؛

4.     نظارت از تامین ارتباط، همآهنگی با وزارت های سکتور اقتصادی و جمع آوری اسناد قابل بحث در جلسات شورای عالی اقتصادی؛

5.     انسجام برنامه های ادارات دولتی ذیدخل در انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛

6.      پیگری روند تطبیق فیصله های شورای عالی اقتصادی و حصول اطیمنان از پیشرفت آنها؛

7.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

8.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

9.      رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

11. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

12. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

13. ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

14. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، پالیسی عامه، ارتباطات، روابط عامه، مدیریت مالی و حسابی، اداره تجارت، اداره عامه، حقوق، مدیریت عمومی، حکومتداری، روابط بین الملل و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور هماهنگی ویا اقتصادی ویا عواید ویا ارتباطات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


This job is expired