ریاست بهره برداری و انتقالات

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 288
Date Posted:May 14, 2019
Reference:0704
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل خط آهن افغانستان :

Founded: 2014  http://www.iarcsc.gov.af

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست بهره برداری و انتقالات 0704


Job Summary:

هدف وظیفه: تنظیم ، سازمان دهی و رهبری کلیه امور مربوط به بهره برداری پروژه های خط آهن.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره خط آهن افغانستان؛

2.     تهیه و ترتیب دستورالعمل های مورد نیاز برای هماهنگ سازی نحوه انجام فعالیت ها و اطمینان از انجام صحیح فعالیت های کنترل کیفیت امور بهره برداری؛

3.     تهیه و ترتیب طرح ها و برنامه های مربوط به بهره برداری از تأسیسات خط آهن در چارچوب سیاست ها و برنامه های اداره؛

4.     کنترل و نظارت از روش های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره برداری و رعایت ستنداردهای بهره برداری در مطابقت به قوانین خط آهن؛

5.     بررسی مسایل و مشکلات مربوط به امور بهره برداری و ارایه طرح ها و راه حل های مناسب جهت رفع آنها؛

6.     حصول اطمینان از تطبیق پلان های عملیاتی بهره برداری، حفظ و مراقبت اداره خط آهن با در نظرداشت پلان بودجوی و اهداف تعین شده برای جمع آوری عواید؛

7.     مدیریت و نظارت جمع آوری عواید نظربه حجم انتقالات ازطریق خط آهن؛

8.     تدویر جلسات با تجار ملی جهت دستیابی به نوعیت و حجم انتقالات سالانه ازطریق خط آهن؛

9.     اعمال مسئولیت های مربوط به حفاظت کار و ایمنی در جریان پروسه بهره برداری، تأسیسات و تجهیزات توسط کارمندان، کارکنان ومسئولین بهره برداری خط آهن؛

10. کنترول و نظارت از نحوه عملکرد پروسه بهره برداری و مسئولین بخش های مربوطه مطابق به قانون و مقررات اداره؛

11. گزارش گیری از قدمه های ولایتی جهت حصول اطمینان از مدیریت درست و فعالیت اساسی وسایط و ماشین آلات خط آهن (رولنگ ستاک) طبق نورمها و استندردهای بین المللی و منطقوی؛

12. گزارش گیری از قدمه های ولایتی جهت حصول اطمینان از مدیریت درست و فعالیت اساسی علایم و ارتباطات خط آهن (سیگنالنگ و ارتباطات) طبق نورمها و استندردهای بین المللی و منطقوی؛

13. تنظیم و سازماندهی کلیه امورات (مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت، تخلیه و بارگیری) خطوط آهن در هماهنگی با ادارات ذیربط؛

14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیازمندی های آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت؛

15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه؛

16. برنامه ریزی، انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار؛

17. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، انجنیری اتومیخانیک، انجنیری سیول و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری (مدیریتی مشابه و تخصصی امور بهره برداری ویا انتقالات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired