ریاست دفتر

  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 437
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:0957
Closing Date:Dec 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست دفتر

0957

Job Summary:

هـدف وظـیقه: رهبری،مدیریت و انسجام امور مربوط به ریاست دفتر،حصول اطمینان از ابلاغ فرامین،احکام مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تامین ارتباط،تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام،فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام وزارت/اداره.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.طرح و ترتیب ولان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی،جهت بدست آوردن اهـداف اسـتراتیژیک اداره.

2.سازماندهی،رهنمایی و پیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها و اجراات اداره.

3.ابلاغ فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری،مصوبات مجالـس کابینه و شـورای وزیـران و هـدایات مقام اداره،جهت آگــاهـی و اجراات مطلوب توسط اداره ذیربط.

4.حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین و احـکام مقام ریاست جمهوری و هدایات مقام اداره و ارائه گزارش آن به مقام اداره و مراجع ذیصلاح.

5.تنظیم و اشتراک در جلسات و مصاحبه های هیات رهبری و تهیه رونویس مذاکرات،ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن.

6.تنظیم ملاقات های مقام اداره با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری اداره.

7.مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی اداره جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری.

8.ارائه اسناد،مکاتیب و پیشنهادات بمقام اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات در مورد آن.

9.هماهنگی و تامین ارتباط اداره به کابینه،دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی،غیردولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.

10.کنترول و ارزیابی اخبار و راسنه های ادارات تحت رهبری در مرکز و ولایات.

11.تامین ارتباط وظیفوی معینیت ها،ریاست ها،ریاست های مرکزی و ولایات با مقام اداره.

12.تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانکاری ریاست مربوطه.

13.تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فسـاد اداری در سـاحه کـاری مربوطه.

14.رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی،جامعه مدنی،رسانه ها وشهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.

15.رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری،قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سـلوک در سـاحـه کاری مربوطه.

16.ارائه گزارش ربعوار،سالانه و عندالضرورت به مقام اداره از فعالیت هاو دستاورد های مربوطه.

17.ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

18.آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.

19.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات و اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف بادر نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کاکنان خدمات ملکـی با حـد اقل شـرایط و معیار هـای ذیل ترتیب گـردیده است.

1.حد اقل سند تحصیلی لیسانس در کی از رشته های،اداره عامه،اداره تجارت،اقتصاد،روانشناسی،پـالیسـی عـامــه،اداره و مـدیریت، حقوق،علوم سیاسی،تاریخ،مردم شناسی،باستان شناسی،فلسفه،مدیریت آموزشی،ادبیات،ژورنالیـزم،جـامعه شنـاسی،حـکومـتداری و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشودږ

2.تجربـه کـاری مـرتبط (مـدیریتی مشـابـه یا تخصصـی امـور اداری و دفتـر داری یا هماهنگی یا ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس،دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

3.تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired