ریاست دیپارتمنت آموزش صحت عامه و مدیریت

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 269
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0905
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست دیپارتمنت آموزش صحت عامه و مدیریت

0905

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت طرح، تدوین و هماهنگی کوریکولوم و بسته های آموزشی ستاندرد درعرصۀ های مختلف صحت عامه، مدیریت طبابت، اخلاق طبابت، و سازماندهی، تنظیم و تدویر کورسها و ورکشاپهای ستاندرد در عرصه های فوق الذکر در هماهنگی و همکاری با دیپارتمنتهای مربوطه وزارت صحت عامه و همکاران تخنیکی.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

1.        طرح وترتیب پلان  سالانه  ریاست در مطابقت به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه در همآهنگی و همکاری دست اندر کاران عرضه خدمات صحی.

2.        نظارت و حمایت دقیق و جدی تخنیکی و مدیریتی از طرح، تدوین وهماهنگی کوریکولوم و بسته های اموزشی ستاندرد در عرصۀ های مختلف صحت عامه اعم از مراقبت های صحی اولیه، اپیدیمیولوژی، احصائیه طبی، سرویلانس و متودولوژی ریسرچ؛ عرصه های مختلف.

3.        سازماندهی، تنظیم و تدویر کورسها و ورکشاپهای ستاندرد طبابت در هماهنگی و همکاری با دیپارتمنتهای مربوطه وزارت صحت عامه و همکاران تخنیکی،

4.        همکاری با ریاست عمومی منابع و بشری و دیپارتمنتهای دیگر وزارت به منظور شناسایی خلاها و ضرورت های ظرفیتی منابع بشری شامل سیستم صحی.

5.        تدریس/آموزش دهی در موضوعات/عناوین مختلف صحت عامه، متودولوژی تحقیق و مدیریت در کورسهای مربوط.

6.        نظارت عمومی از امور تخنیکی و اداری دیپارتمنت و فراهم نمودن رهنمایی لازم در مواردیکه لازم باشد.

7.        حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛

8.        تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانهای بخش مربوطه؛

9.        تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

10.     رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

11.    رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

12.    تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛

13.    منحیث مربی برای پرسونل تحت اثر عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

14.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

15.    اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: طب، مدیریت صحت عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور مدیریت آموزش طبابت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست حداقل برای لیسانس سه سال تجربه برای ماستر دو سال و برای دکتورا یک سال.

3.     تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی( پشتویا دری) و آشنائی کامل به لسان انگلیسی؛

4.     داشتن مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه؛


This job is expired