ریاست عمومی نظارت و ارزیابی

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 904
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0715
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست  عمومی نظارت و ارزیابی 0715

                                               

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح، انکشاف و معیاری سازی سیستمهای نظارت و ارزیابی در وزارت امور داخله جهت، اندازه گیری پیشرفت ها و بهبود در حساب دهی و تصمیم گیری مبتنی بر حقایق.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     تدوین رهنمودها، طرزالعملها، پالیسیها، و پلانهای سالانه برای انسجام امور نظارتی در وزارت امور داخله؛

3.     انکشاف میکانیزم نظارت از امور اداری و تامیناتی و تطبیق استراتیژی، پالیسیها، برنامه ها و سایر اسناد تقنینی وزارت در مرکز و ولایات؛

4.     نظارت از تطبیق استراتیژی، پالیسیهای منظور شده و تطبیق فرامین و احکام مرتبط و حصول اطمینان از تطبیق موثر و منظم استراتیژی وزارت امور داخله؛

5.     ارزیابی فعالیتهای پلان شده و رسیدن به اهداف تعین شده با در نظرداشت منابع اختصاص یافته؛

6.     ایجاد ظرفیت لازم برای پیشبرد امور نظارتی در سطح وزارت از طریق تدویر برنامه های آموزشی و تدوین رهنمود، طرزالعمل، پالیسی و پلان عملی سالانه برای انسجام امور ارزیابی در وزارت امور داخله؛

7.     جمع آوری، تحلیل و تهیه گزارشات از تطبیق فعالیت های این ریاست و شریک ساختن نتایج با پیشنهادات مشخص جهت بهبود هر چه بیشتر از تطبیق فعالیت ها و حصول نتایج مشخص شده و ارائه ان در جلسات مربوط؛

8.     هماهنگی با ریاست عمومی همکاری های بین المللی در رابطه به نظارت از تطبیق پروژه های خارجی در زمینه توسعه انکشافی مطابق قرار داد های دونر ها که میان مقام وزارت و دونر توافق گردیده است؛

9.     ارزیابی موثریت، مثمریت، نتایج، بقاء و مرتبط بودن فعالیت ها، پالیسی ها، برنامه ها، تشکیل، مقاصد و اهداف استراتیژی وزارت امور داخله با دیدگاه و ماموریت آن و پالیسی و استراتیژی امنیت ملی؛

10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی وزارت؛

13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

14. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

15. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

16. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، ارتباطات، امنیت و منازعات و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.      تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور نظارت ویا ارزیابی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired