ریاست عمومی پلان، پالیسی و تحقیقاتی

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 532
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0713
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول   وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست عمومی پلان، پالیسی و تحقیقاتی 0713

                                                 

Job Summary:

هدف وظیفه:

 ترتیب، تهیه و تطبیق پلانها لایحه ها، دایرکتیف ها طرزالعمل ها، مقرره ها و برنامه ها، جهت تحقق اهداف برنامه ها در مطابقت به استراتیژی وزارت.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:


1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     ایجاد انسجام بهتر در بخش های پالیسی های تامیناتی مالی و تحقیقاتی؛

3.     تهیه پالیسی های مختلف و تطبیق آن با همکاری سایر ریاست ها و دوایر مختلف وزارت امور داخله؛

4.     تهیه طرزالعمل و رهنمود مطابق نیازها و ضرورت پولیس ملی جهت ارایه خدمات عامه توسط پولیس ملی در سراسر کشور؛

5.     ایجاد و تنظیم بانک معلوماتی ( دیتابیس ) جهت مرور پالیسی، پلان ها، رهنمودها و طرزالعمل موجود در وزارت امور داخله؛

6.     تطبیق برنامه ها و پالیسی ها در مطابقت با قوانین نافذه کشور و رعایت ارزش های پذیرفته شده بین المللی توسط حکومت افغانستان مانند تساوی جندر، حقوق بشر و ارایه خدمات معیاری توسط پولیس برای شهروندان؛

7.     تطبیق عملی پلان، برنامه ها، پالیسی و طرزالعمل ها برای تطبیق در امور یومیه توسط پولیس ملی و سایر کارکنان وزارت امور داخله، جهت تامین بهتر نظم عامه؛

8.     اشتراک فعال در پروسه مرور و تجدید نظر رهنمود، پلانگذاری استراتیژیک، استراتیژی ملی امنیت داخلی در همکاری با ریاست عمومی استراتیژی و ریاست عمومی نظارت و ارزیابی؛

9.     برگزاری جلسات ماهانه ریاست عمومی پلان، پالیسی و چگونگی تطبیق پلان با مدیران مندرج تشکیل و ارج گزاری به نظریات همکاران؛

10. تامین ارتباط مستقیم با ریاست عمومی پلان، پالیسی با مسئولین قوماندانی های امنیه ولایات کشور، جهت تطبیق هر چه بهتر پالیسی ها و اسناد رهنمودیکه از طریق ریاست برنامه سازی؛

11. اشتراک فعال در پروسه مرور و تجدید نظر رهنمود، پلانگذاری استراتیژیک، استراتیژی ملی امنیت داخلی و سایر اسناد قابل مرور در همکاری با ریاست عمومی استراتیژی و ریاست عمومی نظارت و ارزیابی؛

12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

14.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

17. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

18. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، امنیت بین الملل، امنیت و منازعات، پالیسی عامه، روابط بین الملل، حکومتداری، مدیریت دولتی، انکشاف پالیسی، مطالعات جهانی و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور پالیسی سازی ویا تحقیقاتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired