ریاست عمومی تحلیل پروژه ها و شریک سازی زیربناها

  وزارت اقتصاد
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 475
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0910
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اقتصاد :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  اول وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست عمومی تحلیل پروژه ها و شریک سازی زیربناها

0910

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول بموقع و تحلیل دقیق اقتصادی پروژه های زیر بنایی جهت مفیدیت شریک سازی زیربناها و تحلیل مطالعات تخنیکی و اقتصادی پروژها.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسولیت  های وظیفوی:

1.      تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست عمومی ، جهت بدست آوردن اهداف  اهداف  استراتیژیک وزارت .

2.      مراقبت و نظارت از اجراات ریاست های مربوطه، جهت ترویج کیفیت عالی در تطبیق پروژه های ملی زیربنایی.

3.      همکاری وارایه مشوره های تحلیلی، تخنیکی و مدیریتی در بخش پروژه های بزرگ ملی به وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل.

4.      بررسی مطالعات امکان پذیر، تحقیقات جیو تخنیکی و جیولوجیکی، مطالعات توپوگرافیکی، آب شناسی (Hydrology)، مدل سازی هایدرولیکی (Hydraulic Modelling) و بررسی مطالعات اثرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه های بزرگ زیربنایی.

5.      تحلیل، نظارت و بررسی مدل سازی ساختاری (Structural Modelling)، پلانگذاری، طرح تخنیک های ساختاری (Construction Techniques) پروژه های بزرگ زیربنایی.

6.      تحلیل و ارزیابی موثریت برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت جهت توسعه ورشد اجتماعی و اقتصادی .

7.      رهبری، مدیریت و نظارت ریاست های تحت اثر در عرصه تحلیل پروژه های بزرگ زیربنایی جهت ارایه خدمات موثر.

8.      طرح وانکشاف رهنمود ها، فارمت ها و میکانیزم های کاری برای بررسی پروژه های بزرگ زیربنایی.

9.      انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر و رکشاپ ها ،سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

10.  تشخص و پیشنهاد نیازمندی های بودیجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه .

11.   تحقق اهداف و برنامه های استراتیژِی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژِی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

12.   رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه معدنی، رسانه ها و شهروندان کشور با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.

13.   رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه. 

14.   ارزیابی از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد ، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقاع ظرفیت.

15.  حصول اطمنان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق ، ترغیب، آموزش و ارتقاع دانش مسلکی کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعیین شده.

16.  ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری و زارت.

17.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

.شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

درجه تحصیل:

1-    دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های (انجنیری ساختمانی، انجنیری هایدروتخنیک، انجنیری هایدرولیکی، ساختمانی صعنتی ، مهندسی ، سیول ، شهر سازی، سرک سازی ، سرک سازی وآبی، اقتصاد، مدیریت پروژه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، اداره عامه پالیسی عامه ) و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجیحت داده میشود.

2- تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی درامور انجنیری و یا مدیریت  پروژه های زیربنائی یا و سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست. حد اقل تجربه کاری چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا

3- تسلط بر یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) وتسلط ( تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی

4-    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه . 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired