ریاست حفاظت محیط زیست ولایات غزنی و فراه

  اداره ملی حفاظت محیط زیست
Bachelor's Degree   Multi City Full Time 604
Date Posted:Jul 18, 2020
Reference:0130-1
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره ملی حفاظت محیط زیست :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم   اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست حفاظت محیط زیست ولایت غزنی

0130-1


ریاست حفاظت محیط زیست ولایت فراه

0333

Job Summary:

هدف وظیفه: اداره، رهبری و نظارت از تطبیق میکانیزم حفاظت محیط زیستی در سطح ولایت و تطبیق موثر استراتیژی ملی حفاظت محیط زیست مطابق پالیسی های مطروحه به منظور حفاظت محیط زیست سالم. 


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     طرح رهنمود ها به منظور شناسائی نقاط آسیب پذیر محیط زیست در ولایت مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر حفاظتی؛

2.     ایجاد میکانیزم و اتخاذ تدابیر حفاظتی در سطح ولایت مربوط به منظور حفاظت حیات وحش

3.     حصول اطمینان از ارزیابی اثرات سوء محیط زیستی و نحوه فعالیت های فابریکات تولیدی دولتی و خصوصی و ارائه آن به مقام اداره و شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی؛

4.     نظارت از تطبق پالیسی های ایجاد شوراهای محلی محیط زیستی به منظور سهیم ساختن مردم در حفاظت محیط زیست؛

5.     جلب همکاری ادارات ذیربط در سطح ولایت به منظور جلوگیری از عوامل که محیط زیست را متاثیر ویا تخریب مینماید؛

6.     طرح معیارهای کنترولی از بخش های صنعتی (تولیدی) دولتی و خصوصی در سطح ولایت و اخذ منظوری آن از مقام اداره جهت جلوگیری از عوامل تخریب کننده محیط زیستی؛

7.     طرح برنامه های آگاهی به مردم ولایت مربوطه جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن؛

وظایف مدیریتی:

8.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


وظایف همآهنگی:

17. تامین ارتباط، هماهنگی و جلب همکاری های مقامات امن و نظم عامه در رابطه به حفاظت محیط زیست؛

18. تامین ارتباط و هماهنگی با مردم و نهاد های ذیدخل در سطح ولایت به منظور جلب همکاری ها غرض حفاظت میراث های طبیعی؛

 


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1-     رشته تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: محیط زیست، زراعت، زمین شناسی، معادن، پالیسی عامه، اداره عامه، صحت عامه ، اقتصاد ویا سایر رشته های مرتبط به وظیفه،از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2-     تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش های (امور پلانگذاری و مدیریت پروژه های مرتبط به حفاظت محیط زیستی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیتهای وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشود

الف) مدیریتی و تخصصی، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های فوق الذکر.


3-       مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترل اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

4-     موارد تشویقی: الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب) (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

Job Location:

Afghanistan, Ghazni, Farah
This job is expired