ریاست حفاظت محیط زیست ولایت زابل

  اداره ملی حفاظت محیط زیست
Bachelor's Degree   Zabul, Afghanistan Full Time 365
Date Posted:Jul 18, 2020
Reference:0073-1
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره ملی حفاظت محیط زیست :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست حفاظت محیط زیست ولایت زابل

0073-1

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح و نظارت از تطبیق میکانیزم حفاظت محیط زیست در سطح ولایت و تطبیق مؤثراستراتیژی ملی حفاظت محیط زیست مطابق پالیسی های مطروحه به منظور حفاظت محیط زیست سالم.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.     طرح رهنمود ها به منظور شناسائی نقاط آسیب پذیر محیط زیست در ولایت مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر حفاظتی؛

2.     طرح میکانیزم و اتخاذ تدابیر حفاظتی در سطح ولایت مربوط به منظور حفاظت حیات وحش؛

3.     حصول اطمینان از کنترول و ارزیابی اثرات سوء محیط زیستی از اثر فعالیت های فابریکات تولیدی دولتی و خصوصی و ارائه آن به مقام اداره و شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی؛

4.     نظارت و کنترول از تطبق پالیسی های ایجاد شوراهای محلی محیط زیستی به منظور سهیم ساختن مردم در حفاظت محیط زیست؛

5.     جلب همکاری ادارات ذیربط در سطح ولایت به منظور جلوگیری از عوامل که محیط زیست را متاثیر ویا تخریب مینماید؛

6.     طرح معیارهای کنترولی از بخش های صنعتی (تولیدی) دولتی و خصوصی در سطح ولایت و اخذ منظوری آن از مقام اداره جهت جلوگیری از عوامل تخریب کننده محیط زیستی؛

7.     طرح برنامه های آگاهی به مردم ولایت مربوطه جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن؛

وظایف مدیریتی:

8.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


وظایف همآهنگی:

17. تامین ارتباط، هماهنگی و جلب همکاری های مقامات امن و نظم عامه در رابطه به حفاظت محیط زیست؛

18. تامین ارتباط و هماهنگی با مردم و نهاد های ذیدخل در سطح ولایت به منظور جلب همکاری ها غرض حفاظت میراث های طبیعی؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: محیط زیست، زراعت، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، انجینری سیول، جیولوجی، اقتصاد ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

2.      تجربه کاری مرتبط (تجربه مدیرتی، مسلکی ویا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسولیت های وظیفوی) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

مهارت های لازم:

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

5.     افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

Job Location:

Afghanistan, Zabul
This job is expired