ریاست هماهنگی کمک ها

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 697
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0712
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست هماهنگی کمک ها 0712

                                       

Job Summary:

هدف وظیفه:

 تنظیم و هماهنگی کمکهای جامعه جهانی بمنظور استفاده موثر آن در جهت برآورده ساختن اهداف وزارت و عطف توجه دونرها جهت ایجاد، اکمال و به سر رساندن پروژه های انکشافی وزارت.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.    تامین روابط با دونرها جهت تقاضای همکاری بمنظور انکشاف بیشتر تکنالوژی امنیتی در وزارت امور داخله؛

3.    برگزاری و اشتراک در جلسات، مذاکرات، سیمینارها و کنفرانس های بین المللی در رابطه به همکاری و کمک به وزارت امور داخله؛

4.    حصول اطمینان از اشتراک و سهمگیری فعال و موثر کارمندان این ریاست در جلسات، گروپ های مشورتی و کمیته های که در مورد موضوعات مشترک بحث، گفتگو و تصمیم گیری مینمایند؛

5.    رهبری و مدیریت جلسات کارکنان تحت اثر ریاست عمومی همکاری های بین المللی و بورد بین المللی هماهنگی پولیس IPCB؛

6.    ارتباط و هماهنگی با جامعه جهانی و کشور ها و نهاد های کمک کننده با وزارت امور داخله؛

7.    تحلیل و هماهنگی نیازهای وزارت امور داخله که از سوی معینیت ها و ادارات مختلف صورت میگیرد و در میان گذاشتن آن با جامعه جهانی برای تخصیص منابع و کمک های جامعه جهانی؛

8.    شرکت در جلسات مقام وزارت با اعضای جامعه جهانی، سفراء و نهاد های بین المللی و ارائه مشوره های لازم برای جناب وزیرداخله؛

9.    تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10.                       تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.                       رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12.                       رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13.                       انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14.                       ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15.                       ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

16.                       اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

·       داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، روابط بین الملل، اداره عامه، پالیسی عامه، ارتباطات، اداره تجارت، حقوق، جامعه شناسی، روابط عامه، مدیریت عمومی، توسعه پایدار، حکومتداری، مدیریت دولتی و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

·       تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور هماهنگی ویا ارتباطات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛

·       تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

·       مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


This job is expired