ریاست هماهنگی و نظارت

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 374
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0900
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست هماهنگی و نظارت

0900

Job Summary:

هدف وظیفه:  نظارت از چگونگی تطبیق پروژه ها و برنامه های بخش های مختلف وزارت مالیه.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     ارایه مشوره های لازم در غنامندی پلان نظارت از ادارات و واحد های وزارت مالیه در روشنی اهداف تعریف شده؛

3.      جمع آوری معلومات از چگونگی تطبیق پلان سالانۀ و پیشرفت اجراآت ریاست های وزارت مالیه در حصه تطبیق برنامه ها و پروژه ها غرض تهیه گزارش به مقام وزارت؛

4.     تأمین هماهنگی وزارت مالیه با ریاست عمومی ادارۀ امور، مجلسین شورای ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، شوراهای عالی هیئت رهبری دولت و سایر ادارات مستقل دولتی بمنظور تبادل معلومات لازم؛

5.     ارایۀ گزارشات ربعوار و سالانه از چگونگی تطبیق فعالیت های مطروحۀ ادارات وزارت مالیه شامل (بانک‌ها، تصدی ها و شرکت های دولتی) به مقام وزارت و انعکاس اندازۀ پیشرفت آن بر اساس معیارها، پلان و پالیسی وزارت مالیه؛

6.     تهیۀ گزارش‌ از فعالیت های وزارت مالیه به مقام عالی ریاست جمهوری، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای وزیران و شورای ملی؛

7.     نظارت از چگونگی تطبیق برنامه های وزارت مالیه در ادارات مرکزی و ولایاتی و تهیه گزارش پیشرفت آن بمقام وزارت غرض ایجاد هماهنگی بین ریاستهای مرکزی و ولایتی؛

8.     تهیه، ترتیب و ترجمۀ اسناد مورد نیاز مقام وزارت به زبان های ملی و بین المللی بمنظور اجراات بعدی؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ارتباطات، روابط بین الملل، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، روابط عامه، حکومتداری، دیپلوماسی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور هماهنگی ویا ارتباطات ویا نظارت ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired