ریاست حوزه - پروان برشنا

 
Bachelor's Degree   Parwan, Afghanistan Full Time 1007
Date Posted:Jul 19, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0270
Closing Date:Aug 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:6 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:


متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

تحت نظارت مستقیم رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت میباشد.

Duties & Responsibilities:

مسئول مدیریت عملیات تخنیکی برشنا بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی.

رهبری تمام وظایف مربوط به طرح، انجینری، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تسهیلات آمریت برشنا ، برنامه ریزی و توزیع.

مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط برشنا

اداره فعالیت های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری ریاست برشنا.

اداره طرح های انجینری تمام تسهیلات توزیعی و سب استیشن ها.

جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.

حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استشن ها و میتر خوانی.

حفظ و مراقبت تسهیلات تولیدی، عملیات ساحوی بشمول اعمار و حفظ و مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمئن به مشترکین.

ترتیب مشخصات پرزه جات اضافی لازم در همکاری با سایر شعبات.

ایجاد و حفظ هماهنگی و روابط لازم با موسسات دولتی و غیردولتی مطابق به پالیسی دافغانستان برشنا شرکت.

مسئول تنظیم و اداره عملیات ریاست حوزه مریوطه بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمود های دافغانستان برشنا شرکت.

جمع آوری عواید.

ارتباطات منظم با بانک ها جهت بهبود پرداخت صرفیه مشترکین بوقت زمان.

ارسال نمودن قطع لینها بعد از ختم دوره.

تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها بوقت و زمان.

داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعیین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین بوقت و زمان تعیین شده.

اجرای سایر وظایف محول شده از طرف رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت.

Job Requirement:

​لیسانس رشته انجنیری برق و اقتصاد​ با پنج سال تجربه کاری در بخش اداره و منجمنتکارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Location:

Afghanistan, Parwan
This job is expired